velikost textu

Aplikace mezinárodního humanitárního práva na kybernetické vedení boje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace mezinárodního humanitárního práva na kybernetické vedení boje
Název v angličtině:
Application of international humanitarian law on cyber military engagement
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Surá
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Martin Faix, Ph.D.
Id práce:
201260
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní humanitární právo, kybernetické vedení boje, kybernetická operace
Klíčová slova v angličtině:
international humanitarian law, cyber military engagement, cyber operation
Abstrakt:
Abstrakt Aplikace mezinárodního práva na kybernetické vedení boje Předmětem zájmu této diplomové práce s názvem Aplikace mezinárodního humanitárního práva na kybernetické vedení boje je kritické posouzení možností aplikovatelnosti současných norem mezinárodního humanitárního práva v kybernetickém prostoru. Válečné aktivity v kybernetickém prostoru jsou bohužel realitou dnešní doby, tudíž je více než žádoucí podrobit tezi o aplikovatelnosti mezinárodního humanitárního práva, kterou zastává většina mezinárodního společenství, reálnému rozboru. Výzkumnou otázkou tedy není pouze, zda je mezinárodní humanitární právo aplikovatelné na kybernetické vedení boje, ale také do jaké míry. Diplomová práce se kromě úvodu a závěru skládá ze čtyř kapitol. První kapitola se věnuje základní charakteristice mezinárodního humanitárního práva a stručnému vývoji, se zaměřením na vývoj válečnictví jako předpokladu pro militarizace kybernetického prostoru. Následující kapitola definuje pojmy spojené s kybernetickým prostorem, aby byly dále v souladu s těmito definicemi používány. Stěžejní část diplomové práce tvoří rozbor aplikovatelnosti základních principů mezinárodního humanitárního práva na kybernetické vedení boje a upozornění na vybrané problematické aspekty přenosu existujících norem mezinárodního humanitárního práva do kybernetického prostoru. Základními zásadami, jež jsou aplikovány na kybernetické operace, jsou zásada vojenské nutnosti, humanity, rozlišování, přiměřenosti a zákazu zbytečných útrap. Ukázalo se, že zásady rozlišování a zákazu zbytečných útrap jsou do kybernetického prostoru za současného stavu technologií jen těžko přenositelné. Poslední kapitola se zaměřuje na vybrané problematické okruhy aplikovatelnosti mezinárodního humanitárního práva, a to určení autorství kybernetické operace, teritoriální limitace těchto operací, zvýšení účasti civilistů a jejich podílu na kybernetických operacích a v neposlední řadě možné zmenšení ochranných možností mezinárodního humanitárního práva v kybernetickém prostoru, především ve vztahu k nemocničním zařízením. Jako příklady jsou užívány proběhnuvší kybernetické operace, jako například DDoS útok na Estonsko v roce 2007, kybernetická operace vůči Gruzii z roku 2008 či útok ransomware WannaCry v roce 2017. Přestože dosud nebylo mezinárodní humanitární právo na kybernetické operace aplikováno, je nepochybné, že takové aktivity jsou realitou dnešního světa.
Abstract v angličtině:
Abstract Application of international humanitarian law on cyber military engagement The subject of interest of this master thesis with the name Application of international humanitarian law on cyber military engagement is a critical assessment of possible applicability of the contemporary norms of international humanitarian law in cyber space. War-like activities in cyber space are unfortunately nowadays reality, therefore it is more than desirable to subject this thesis about the applicability of the international humanitarian law, which is hold by the majority of the international community, to the real analysis. The research question is not only whether international humanitarian law is applicable on cyber military engagement but also into what extent. The master thesis consists, except for introduction and conclusion, of four chapters. The first chapter is focused on fundamental characterization of international humanitarian law and brief development with a special focus on the development of warfare as a prerequisite to the militarization of cyber space. The following chapter defines concepts connected with cyber space in order to be further used in accordance with those definitions. The main part of this master thesis is the analysis of the applicability of the fundamental principles of international humanitarian law on cyber military engagement and the notice concerning selected problematic aspects of the transfer of existing norms of international humanitarian law into cyber space. The fundamental principles, which are applied on cyber operations, are the principle of necessity, humanity, distinction, proportionality and prohibition of unnecessary suffering. It appeared that principles of distinction and prohibition of unnecessary suffering are in today´s state of technologies translated into cyber space with great difficulties. The last chapter focuses on selected problematic issues of applicability of international humanitarian law which is the vocation of authorship of cyber operation, territorial limitation of these operations, increased participation of civilians and its contribution to cyber operations and last but not least the possible decrease of protective possibilities of international humanitarian law in cyber space especially in relation to health-care providers. Past cyber operations serve as examples, such as DDoS attack against Estonia in 2007, cyber operation against Georgia in 2008 or attack of ransomware WannaCry in 2017. Although international humanitarian law was not as of now applied in practice on cyber operations it is without doubts that such activities are the reality of today´s world.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Surá 982 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Surá 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Surá 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 365 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Faix, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 152 kB