velikost textu

Přínos Benátské komise v oblasti rozvoje a ochrany základních lidských práv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přínos Benátské komise v oblasti rozvoje a ochrany základních lidských práv
Název v angličtině:
Venice Commission's Contribution to Development and Protection of Fundamental Human Rights
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Natalie Illková
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Id práce:
201259
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Benátská komise, ochrana lidských práv, právně nezávazné dokumenty
Klíčová slova v angličtině:
Venice Commission, protection of human rights, legally non-binding documents
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se zabývá činností Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva neboli Benátské komise, která jakožto odborný orgán Rady Evropy poskytuje státům právní poradenství v oblasti demokracie, právního státu a lidských práv. Cílem této diplomové práce je zjistit, zda Benátská komise vzhledem ke své agendě týkající se lidských práv nějakým způsobem skutečně přispívá k rozvoji a ochraně lidských práv, a v případě že ano, jakými prostředky tak činí a jak jsou tyto efektivní. Práce je rozdělena do sedmi částí, které jsou dále rozděleny do jednotlivých kapitol. V části 1. je Benátská komise představena - zejména její struktura a členská základna. V další části jsou přehledně uvedeny typy výstupů a činností Benátské komise, skrze které poskytuje státům rady, jak sladit jejich právní úpravu s evropskými standardy. Část 3. pak zaznamenává vývoj tohoto mezinárodního orgánu, neboť v průběhu jeho téměř 30 leté existence se jeho úkoly částečně měnily. V dalších částech se práce zaměřuje na konkrétní působení Benátské komise v Evropě a dalších regionech. Analyzuje, jaké systémy ochrany lidských práv v regionech existují, jak regiony přistupují k lidskoprávní legislativě a jak země v regionech v tomto ohledu s Benátskou komisí interagují, respektive jak spolupráce s ní ovlivňuje přístup mimoevropských zemí k právní úpravě lidských práv. Jedna z kapitol také rekapituluje spolupráci Komise s jinými mezinárodními organizacemi s lidskoprávní agendou. Následně se práce zabývá jednotlivými druhy základních lidských práv, která ve svých stanoviskách Benátská komise řeší nejčastěji. Zaměřuje se na to, ve kterých státech, případně oblastech, má právní úprava těchto práv největší nedostatky, v čem spočívají nejčastější pochybení a jakých aspektů se týkají. V části 6. je hodnocena efektivita výstupů Benátské komise, tedy jak jednotlivé státy plní doporučení, jež jim ve svých stanoviskách Komise uděluje, s uvedením různých faktorů majících na přijetí rad vliv. K tomu práce nastiňuje problematiku nedostatečného sbírání informací o tom, které státy a jak často reflektují závěry Komise. Konečně poslední část práce se věnuje vztahu Benátské komise a Evropského soudu pro lidská práva jako nejvýznamnějšího orgánu ochrany lidských práv. Nejprve je vůči sobě vymezuje, následně řeší jejich vzájemnou interakci, zejména odkazy ESLP na výstupy Benátské komise v rozsudcích Soudu a vyžádaná stanoviska amicus curiae. Příklad uvedený v závěru práce ilustruje, že následování doporučení Komise může předcházet porušování lidských práv a následným sporům u ESLP.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this diploma thesis is European Commission for Democracy through Law, i.e. Venice Commission, and its work. The Venice Commission is an advisory body on constitutional matters of the Council of Europe. The Commission provides legal advice to its member states in the fields of democracy, human rights and the rule of law. The goal of this thesis is to determine whether Venice Commission’s human rights agenda makes a substantial contribution to the human rights protection and if it does, then in what ways, i.e. what means it uses and to what extent are they effective. This diploma thesis is divided into seven parts, which are then further subdivided into chapters. In Part 1, the Venice Commission is introduced – with an emphasis on its structure and members. The following part continues to describe the different types of Venice Commission’s activities and authored documents. In these documents, the Venice Commission provides states with legal advice on how to unify their legislation with the European standards of human rights protection. Part 3 records the 30-year development of this international body. In the next parts, the work focuses on the Venice Commission’s activity in Europe and other regions. The text analyzes which systems of human rights protection are deployed in different countries and how these countries cooperate with the Commission. A chapter also reviews the Commission’s cooperation with other international organizations specializing in human rights protection. Furthermore, the thesis investigates the different kinds of fundamental human rights that the Venice Commission addresses commonly. In this case, the focus lies in identifying the malpractices in different countries and regions. Chapter 6 deals with the Commission’s efficiency, i.e. whether the countries fulfill the recommendations. The thesis also touches the problem of insufficient information regarding the consequences of Commission’s opinions. Lastly, the relationship between the Venice Commission and the European Court of Human Rights is investigated. In this case, the emphasis lies in describing their interaction – the Commission’s role in the Court’s judgments and the requested amicus curiae opinions. The thesis also reviews a case in which following the Commission’s recommendations might protect one against disputes with ECHR.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Natalie Illková 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Natalie Illková 339 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Natalie Illková 342 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 154 kB