velikost textu

Videorozhodčí ve fotbale

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Videorozhodčí ve fotbale
Název v angličtině:
Video Assistant Referee in Football
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Klucký
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
Id práce:
201251
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B TVS-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fotbal, video, kamera, videorozhodčí/VAR, míč
Klíčová slova v angličtině:
football, video, camera, video assistant referee, VAR, ball
Abstrakt:
Abstrakt Práce se snaží objasnit funkci a pravidla užívání videorozhodčího ve fotbale. Cílem práce je představit tento doposud testovaný fenomén moderního fotbalu. V řešení byly využity metoda analýzy vybraných fotbalových utkání a metoda dotazníkového šetření k zjištění povědomí a názorů ohledně videorozhodčího. Z výzkumu vyplynulo, že zavedením videorozhodčího se objektivita rozhodování zvýšila o 6 %. Téměř 75 % dotazovaných považuje zavedení videorozhodčího do fotbalu za pozitivní opatření. Znalosti dotazovaných ohledně pravidel užití videorozhodčího jsou na úrovni 63,7 % správných odpovědí. Na základě zjištěných údajů je možné konstatovat, že zavedení videorozhodčího je zatím v počáteční fázi, kdy je nutné odstranit některé nedostatky. Z celkového pohledu je však videorozhodčí pro fotbal jednoznačně přínosem.
Abstract v angličtině:
Abstract This work tries to explain the function and ground rules of using the videoreferee at football. The presentation of this phenomenon at modern football which is so far tested, is the aim of this work. The solution used the method of analysis of selected football matches and the method of questionare to find out the knowladge and view as for the videoreferee. The research has showed that the decision-making objectivity increased by 6% after the videoreferee had been introduced. According to the survey, introducing the videoreferee into football is considered to be a positive measure by almost 75% of the respondents.More than a half of all the survey participants (63.7% correct answers) also proved to have a good knowledge the video usage rules. On the basis of the data obtained, it is possible to state that the introduction of the videoreferee is still at an early stage when some shortcomings are to be eliminated. However, the videoreferee and its overall contribution for football can be considered as clearly beneficial.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Klucký 2.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Klucký 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Klucký 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 349 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 153 kB