velikost textu

Study of ultra-high energy cosmic ray propagation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of ultra-high energy cosmic ray propagation
Název v češtině:
Studium šíření kosmického záření o ultravysokých energiích
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tomáš Fodran
Vedoucí:
RNDr. Dalibor Nosek, Dr.
Oponent:
Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
Id práce:
201248
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Jaderná a subjaderná fyzika (FJF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Porušení Lorentzovy invariance, Spektrum kosmického záření, šíření kosmického záření, kosmického záření o ultravysokých energiích.
Klíčová slova v angličtině:
Lorentz invariance violation, Cosmic ray spectrum, Propagation of cosmic ray, Ultra-high energy cosmic ray.
Abstrakt:
Diplomová práce je věnována studiu šíření protonového kosmického záření o ultra- vysokých energiích pod hypotézou porušení Lorentzovy invariance. Pro tento účel byly použity numerické metody. Naše výpočty ukázaly, že efektivní horizont kos- mických protonů s ultra vysokou energií je značně rozšířen, když se předpokládá porušení Lorentzovy invariance. Dále jsme zkoumali vliv porušení Lorentzovy invariance na Spektrum kosmického záření. Naučili jsme se, že měřená spektra kosmického záření jsou vhodným nástrojem pro omezení koeficientů popisujících porušení Lorentzovy invarianci a odhadli jsme interval, kde leží horní mez piono- vyho koeficientu porušujícího Lorentzovu invarianci. Navíc byla nalezena korelace mezi volnými parametry analytického modelu spektra kosmického záření a koefi- cienty, který popisují porušení Lorentzovy invariance.
Abstract v angličtině:
The master’s thesis is dedicated to studying the propagation of ultra-high energy proton cosmic rays under a hypothesis of Lorentz invariance violation. For this purpose, numerical methods were used. Our calculations indicated that the ef- fective horizon of ultra-high energy cosmic protons is significantly extended when Lorentz invariance violation is assumed. Further, we investigated the effects of Lo- rentz invariance violation on the Cosmic ray spectrum. We learned that measured cosmic ray spectra are a suitable tool for constraining the coefficients describing Lorentz invariance violation and we estimated an interval where the upper bound on the pion Lorentz invariance violating coefficient lies. Moreover, a correlation between free parameters of the analytical model of cosmic ray spectrum and coefficients, that describes Lorentz invariance violation, was found.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Fodran 3.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Fodran 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Fodran 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dalibor Nosek, Dr. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. 152 kB