velikost textu

Svět Aspergerů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svět Aspergerů
Název v angličtině:
World of Aspergers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Suková
Vedoucí:
doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.
Oponent:
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Id práce:
201246
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Aspergerův syndrom, porucha autistického spektra, integrace dětí s PAS
Klíčová slova v angličtině:
Asperger syndrome, autism spectrum disorder, integration of children with PAS
Abstrakt:
Svět Aspergerů Anotace V diplomové práci, kterou jsem nazvala Svět Aspergerů, rozpracovávám téma týkající se specifického vnímání lidí s poruchou autistického spektra. Cílem práce je zhodnotit tyto hlavní aspekty: jak lidé s Aspergerovým syndromem vnímají své postižení a zda jsou uznáváni jako součást společnosti či stigmatizováni. V teoretické části vymezuji pojem autismus a Aspergerův syndrom. Popisuji určité aspekty, které vyčleňují tento syndrom od ostatních autistických projevů a poukazuji na odlišnosti v chování a prožívání každodenního života těchto jedinců. Důraz je především kladen na jiné smyslové vnímání a etické otázky týkající se dětí a dospívajících. Jejich integrace do běžných školních tříd, vnímání vyučujících, spolužáků a rodičů. Praktická část obsahuje tři případové studie, na kterých bych chtěla ukázat, jak je velmi těžké vyrovnat se s tímto hendikepem z pohledu rodičů postiženého dítěte. Dále pak vyjádření samotných dětí a dospělé osoby s Aspergerovým syndromem, pedagogů, spolužáků, přátel a spolupracovníků. V diskuzi porovnávám své poznatky s použitými zdroji a v závěru vyhodnocuji danou problematiku. Klíčová slova Aspergerův syndrom, porucha autistického spektra, integrace dětí s PAS
Abstract v angličtině:
World of Aspergers Annotation In my diploma thesis, which I called the Asperger´s World, I elaborate on subject of specific perception of people with autistic spectrum disorder. The aim of the thesis is to evaluate the following main aspects: how people with Asperger syndrome perceive their disability and whether they are recognized as part of society or stigmatized. In the theoretical part I define the term autism and Asperger syndrome. I describe certain aspects that exclude this syndrome from other autistic manifestations and point out differences in behavior and experience of everyday life of these individuals. Emphasis is placed above all on other sensory perceptions and ethical issues concerning children and adolescents. Their integration into common school classes, the perception of teachers, classmates and parents. The practical part contains three case studies on which I would like to show how difficult it is to deal with this disability from the perspective of the parents of the affected child. Furthermore, the expressions of children and adults themselves with Asperger syndrome, pedagogues, classmates, friends and co-workers. In the discussion, I compare my knowledge with sources used, and in the end, I evaluate the given issue. Key words Asperger syndrome, autism spectrum disorder, integration of children with PAS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Suková 2.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Suková 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Suková 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 366 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Markéta Suková 143 kB