velikost textu

Analýza právní úpravy vydávání peněžních náhrad z rozpočtu Státního pozemkového úřadu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza právní úpravy vydávání peněžních náhrad z rozpočtu Státního pozemkového úřadu
Název v angličtině:
Analysis of the legal regulation of the extradition of monetary compensation from the budget of The State land agency office
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Trübenekrová
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Id práce:
201245
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Restituce, Peněžní náhrady, Rozpočet
Klíčová slova v angličtině:
Restitution, Monetary compensation, Budget
Abstrakt:
Název: Analýza právní úpravy vydávání peněžních náhrad z rozpočtu Státního pozemkového úřadu Abstrakt: Diplomová práce nazvaná Analýza právní úpravy vydávání peněžních náhrad z rozpočtu Státního pozemkového úřadu má za úkol zmapovat vydávání peněžních restitučních náhrad oprávněným osobám podle zákona o půdě a zjistit vliv výše již vydaných peněžních náhrad, dosud vzniklých restitučních nároků na rozpočet Státního pozemkového úřadu jako organizační složky státu, tedy úřadu, který se v současné době zabývá vypořádáváním restitučních nároků oprávněných osob podle zákona o půdě. Restituční nároky podle zákona o půdě jsou vypořádávány několika způsoby. V rámci této diplomové práce pracuji zejména s peněžní formou náhrady. Stěžejními metodami je analýza celé problematiky a syntéza jednotlivých jevů. Aby bylo možné celou analýzu provést, práce se zaměřuje na vývoj výše peněžních náhrad za období účinnosti zákona o půdě, tedy za roky od 1994 dodnes. Vydávání restitučních náhrad bylo agendou již tří různých institucí (Pozemkový fond ČR, Státní pozemkový úřad a Ministerstvo Zemědělství) s tím, že jedna je obě zastřešuje. Analýza se věnuje jak vydanými restitučními náhradami současně fungujícím Státním pozemkovým úřadem, jehož agendou je mimo jiné vypořádávání restitučních náhrad, tak i Pozemkovému fondu ČR, který byl předchůdcem Státního pozemkového úřadu. Ministerstvo zemědělství jako orgán státu, zřizovatel Pozemkového fondu ČR a nadřízený orgán Státního pozemkového úřadu, v jednom období též vypořádával peněžní náhrady. Analýza se dále zaměřuje na způsoby oceňování restitučních nároků a výši cen podle zákona o půdě. Představuje vývoj cen podle oceňovacích vyhlášek a porovnává je se současnou tržní cenou. Výsledkem celé analýzy je prognóza budoucího vývoje vypořádávání restitučních nároků, shrnutí požadavků Ústavního soudu na restituční tečku a nastínění možného řešení, respektive urychlení ukončení vypořádávání restitučních nároků. Klíčová slova: Restituce, Peněžní náhrady, Rozpočet
Abstract v angličtině:
Name: Analysis of the legal regulation of the extradition of monetary compensation from the budget of The State land agency office Abstract: The diploma thesis called Analysis of the legal regulation of the extradition of monetary compensation from the budget of The State land agency office is to investigate the issue of monetary restitution compensation of beneficiaries under the Land Act and to find out the real impact of the amount of already issued monetary compensation and the impact of the amount of restitution claims so far established on the budget of the State Lend Office as an organizational unit of state. The State Land Office is currently deals with the settlement of restitution claims of beneficiaries under the Land Act. Restitution claims under the Land Act are settled in several ways. In this diploma thesis I work mainly with the form of monetary compensation. The main methods used in diploma thesis are the analysis of the whole issue and the synthesis of individual phenomena. In order to carry out the whole analysis, the thesis focused on the development of the amount of monetary compensation for the entire period of effect of the Land Act, i.e. for the years since 1991 up to this day. The restitution compensation process has already been under the agenda of three different institutions (The Land Fund of the Czech Republic, The State Land Office, Ministry of Agriculture) with one institution covering the other two. The analysis deals with restitution compensation issued by The State Land Office which is currently the responsible office for the mentioned agenda, inter alia, the settlement of restitution compensation, and The Land Fund of the Czech Republic, which was the forerunner of The State Land Office. Ministry of Agriculture, as a state body, founder of The Land Fund of the Czech Republic and a supervisor of The State Land Office, was also dealing with monetary compensations. The analysis further focuses on the methods of valuation of restitution claims based on the prices declared by The Land Act. It represents the development of prices according to local valuation regulations and compares them with the current market prices. The purpose of the whole analysis is a forecast the future development of the settlement of restitution claims, a summary of the Constitution Court´s requirements for a restitution dot and an outline of a possible viable solution, respectively accelerating the completion of the settlement of restitution claims. Keywords: Restitution, Monetary compensation, Budget
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Trübenekrová 2.37 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Anna Trübenekrová 4.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Trübenekrová 328 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Trübenekrová 441 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 251 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 152 kB