velikost textu

Vnitřní fungování České pirátské strany a její rozhodovací mechanismy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnitřní fungování České pirátské strany a její rozhodovací mechanismy
Název v angličtině:
Internal working of the Czech Pirate party and its decision-making mechanisms
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Volt
Vedoucí:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Oponent:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Id práce:
201240
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká pirátská strana, struktura, rozhodování, kyber strana, participace, liquid democracy
Klíčová slova v angličtině:
Czech Pirate Party, structure, decision making, cyber party, participation, liquid democracy
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se bude zabývat fungováním a rozhodovacími mechanismy České pirátské strany. Hlavním cílem práce je zjistit, jakou míru participace na rozhodování o stranických dokumentech mají řadoví členové. Právě pirátské strany jsou známé tím, že vnitřní předpisy umožňují členům velkou míru participace na stranických rozhodnutích. K zodpovězení cílů práce budou využity stanovy strany a další vnitřní předpisy, stranické dokumenty, diskuse na Fóru Pirátské strany a koncepty vnitřní struktury a rozhodování stran tak, aby bylo možné definovat základní znaky fungování a rozhodování pirátské strany.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is going to be focused on functioning and decision mechanisms of the Czech Pirate Party. The main aim of the thesis is to find which is the level of participation of passive party members on political party documents. Particularly Pirate Parties are known as parties which allows their members significant level of participation in party decision-making. In order to answer the aims of the thesis, political party statutes, other internal regulations, political party documents, discussions on the Pirate Party Forum and concepts of the internal structure and its decision-making process are going to be used for defining the fundamental elements of functioning and decision-making of the Pirate Party.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Volt 730 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Volt 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Volt 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 751 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Michel Perottino, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 152 kB