velikost textu

Rivals as Allies: Combining Fundamental and Technical Analysis for Stock Investing

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rivals as Allies: Combining Fundamental and Technical Analysis for Stock Investing
Název v češtině:
Kombinace fundamentalní a technické analýzy pro investování na akciovém trhu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Igor Buinevici
Vedoucí:
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Oponent:
PhDr. František Čech
Id práce:
201238
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
portfolio analysis, fundamental analysis, technical analysis, stock investing, empirical testing
Klíčová slova v angličtině:
portfolio analysis, fundamental analysis, technical analysis, stock investing, empirical testing
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této práce je analýza vybraných investičních strategií a jejich testování na evropských datech. Celkem se jedná o čtyři strategie, které jsou zkoumány a porovnány z hlediska ziskovosti: dvě strategie založené pouze na technické analýze s využitím dat o minulých ziscích, objemech obchodů a poměru BOS, jedna strategie vycházející výhradně z fundamentální analýzy, konkrétně z ukazatele F SCORE a klíčová kombinovaná investiční strate- gie založená na spojení všech výše zmíněných metod. Na základě zkoumání kombinované investiční strategie na souhrnné skupině akcií pomocí Fama- French tři-faktorového modelu lze tvrdit, že v případě jednoměsíční rebilance tato strategie generuje statisticky signifikantní nadměrné výnosy ve výši 0,938% měsíčně. Pro tříměsíční, šestiměsíční a devítiměsíční doby držení je závěr pro souhrnnou skupinu akcií podobný - ve všech těchto případech kombinovaná strategie rovněž generuje signifikantní nadměrné výnosy. Po komparativním testování jednotlivých strategií na souhrnné skupině akcií lze konstatovat, že kombinovaná strategie signifikantně překonává všechny ostatní strategie z hlediska výnosů, zejména v případě jednoměsíční rebilance. Klíčová slova: analýza portfolia, fundamentální analýza, technická analýza, investice do akcií, em- pirické testování Klasifikace JEL: G11, G12, G14, G15 E-mail autora: igor.buinevici@gmail.com E-mail vedoucího práce: michal.cervinka@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract The main aim of this thesis is to perform a detailed investigation of cer- tain investment strategies based on European stock data. There are four investment strategies overall that are examined from the performance per- spective: momentum strategy, momentum strategy with BOS ratio filtering, fundamental buy and hold strategy using F SCORE and a key combined strategy incorporating all the methods mentioned above. After the esti- mation of Fama and French three-factor model for the combined strategy using the aggregated group of stocks, it can be inferred that in the case of a monthly rebalancing this strategy generates statistically significant monthly risk-adjusted return of 0.938%. For the three-month, six-month and nine- month holding periods the conclusion for the aggregated group of stocks is similar - in all of these cases the combined strategy also generates statisti- cally significant risk-adjusted returns. Based on further comparative testing of strategies for the aggregated group of stocks, it can be stated that the combined investment strategy significantly outperforms all other strategies in terms of returns, especially in the case of a one-month holding period. Keywords: portfolio analysis, fundamental analysis, tech- nical analysis, stock investing, empirical testing JEL Classification: G11, G12, G14, G15 Author’s e-mail: igor.buinevici@gmail.com Supervisor’s e-mail: michal.cervinka@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Igor Buinevici 557 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Igor Buinevici 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Igor Buinevici 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Červinka, Ph.D. 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. František Čech 422 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB