velikost textu

Dalajlámova diplomacie v mezinárodní politice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dalajlámova diplomacie v mezinárodní politice
Název v angličtině:
Dalai Lama's Diplomacy in International Politics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Jančová
Vedoucí:
Bc. Aleš Karmazin, M.Sc. et M.Sc.(Econ)
Oponent:
Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Id práce:
201237
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dalajláma, Tibet, Čína, mezinárodní vztahy
Klíčová slova v angličtině:
Dalai Lama, Tibet, China, international relations
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá Dalajlámovými projevy, jejichž záznamy jsou dohledatelné na internetu. Na začátku této práce je definován základní pojem normy a normativního podnikatele a představen celkový metodologický postup předkládané práce. Poté je předložen historický kontext nezbytný pro pochopení souvislostí této práce a shrnutí významných mezníku života 14. Dalajlámy. Následně jsou podrobněji představeny jednotlivá vystoupení, která jsou rozdělena do skupin podle místa a času jejich konání. Poté analyzujeme Dalajlámovy výroky a předkládané normy, které jsou publiku předkládány. V závěru práce zjišťujeme, že se Dalajlámovy výroky ve vybraném období nijak neliší a jsou zastávány tytéž hodnoty. Z analýzy Dalajlámových výroků, je zřejmé, že se zde vyskytují tytéž hodnoty a Dalajláma se tak řadí mezi normativní podnikatele.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with Dalai Lama's speeches, whose records are searchable on the Internet. At the beginning of this work, the basic concept of norm and normative entrepreneur is defined and the overall methodological procedure of the presented work is introduced. Thereafter, the historical context necessary to understand the context of this work and summarize the significant milestones of the life of the 14th Dalai Lama is presented. Subsequently, individual performances are presented in more detail, which are divided into groups according to their place and time. Then we analyze the Dalai Lama's statements and the standards presented to the audience. In conclusion, we find that the Dalai Lama's statements do not differ in the selected period and that the same values are held. From the analysis of Dalai Lama's statements, it is clear that there are the same values, and the Dalai Lama is thus a normative entrepreneur.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Jančová 283 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Jančová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Jančová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Aleš Karmazin, M.Sc. et M.Sc.(Econ) 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. 655 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 152 kB