velikost textu

Spolupráce státu a nestátních neziskových organizací při potírání pracovního vykořisťování v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolupráce státu a nestátních neziskových organizací při potírání pracovního vykořisťování v České republice
Název v angličtině:
Cooperation of the state and non-governmental non-profit organizations in combating labour exploitation in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Renata Klánová
Vedoucí:
PhDr. Martin Cejp, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Id práce:
201236
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obchod s lidmi, pracovní vykořisťování, nucená práce, stát, nestátní neziskové organizace, organizovaný zločin, moderní otroctví, migrace
Klíčová slova v angličtině:
Human trafficking, labour exploitation, forced labour, state, non-governmental non-profit organizations, organized crime, modern slavery, migration
Abstrakt:
Anotace Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na spolupráci státu a nestátních neziskových organizací při potírání pracovního vykořisťování v České republice. To je jednou z nejčastějších forem obchodu s lidmi, které se v ČR vyskytují. Diplomová práce vychází z několika teorií a konceptů, jakými jsou koncept sítí politických aktérů, teorie institucionalismu, teorie čtyř „K“, teorie NNO či koncept důstojné práce. Cílem práce je analyzovat koncepci politiky v oblasti pracovního vykořisťování v České republice se zaměřením na spolupráci hlavních aktérů ze státního a neziskového sektoru při jeho potírání; a navrhnout možná zlepšení této spolupráce. V rámci diplomové práce je spolu s dalšími relevantními termíny definován pojem pracovního vykořisťování. Dále jsou prezentována statistická data, která se tomuto fenoménu věnují. Pro analýzu koncepce politiky slouží analýza veřejněpolitických dokumentů na nadnárodní a národní úrovni. Diplomová práce dále pracuje s rychlou analýzou aktérů a polostrukturovanými rozhovory s osmi experty z veřejného a neziskového sektoru – konkrétně zaměstnanci Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Odboru prevence kriminality, zaměstnanci Státního úřadu inspekce práce a sociálními pracovníky neziskových organizací La Strada a Diakonie ČCE. Zejména výpovědi těchto expertů jsou podkladem pro návrh zlepšení spolupráce státu a neziskového sektoru ve studované oblasti.
Abstract v angličtině:
Annotation The submitted thesis focuses on the cooperation of the state and non-governmental non-profit organizations in fighting labour exploitation in the Czech Republic. It is one of the most frequent forms of the human trafficking in the CR. The thesis is based on several theories and concepts, such as the actor - network theory, the institutional theory, the Four “C” theory, the NNO theory or the dignified work concept. The thesis analyses the concept of the policy on labour exploitation in the Czech Republic with a focus on the cooperation of main actors from state and non-profit sectors in fighting labour exploitation and proposes how to improve this cooperation. The thesis defines different relevant terms as well as the term “labour exploitation”. It also presents statistical data concerning this phenomenon. An analysis of policy documents on a transnational and national level is used to analyse the policy concept. The thesis also works with a quick analysis of actors and semi-structured interviews with eight experts from public and non-profit sector – specifically with employees of the Asylum and Migration Policy Department of the Ministry of the Interior, the Crime Prevention Department, the State Labour Inspection Office and with social workers of the non-profit organizations La Strada and Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren. The testimony of these experts in particular serves as a basis for the proposal how to improve the cooperation of the state and the non-profit sector in the analysed area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Renata Klánová 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Renata Klánová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Renata Klánová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Cejp, CSc. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 497 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 152 kB