velikost textu

Neoprávněné ekonomické aktivity ukrajinských migrantů v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neoprávněné ekonomické aktivity ukrajinských migrantů v ČR
Název v angličtině:
Unauthorized economic activities of Ukrainian migrants in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Marečková
Vedoucí:
Mgr. Karolína Dobiášová
Oponent:
Mgr. Ing. Olga Angelovská
Id práce:
201234
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Migrace, Ukrajina, trh práce, neoprávněné ekonomické aktivity, nelegální ekonomické aktivity, kvazi-legální ekonomické aktivity, prekarizace, klientský systém, “Švarc” systém, polská víza, Visapoint, Režim Ukrajina, Státní úřad inspekce práce
Klíčová slova v angličtině:
Migration, Ukraine, labour market, unauthorized economic activities, illegal economic activities, quasi-legal economic activities, precarisation, client system, “Švarc” system, Polish visas, Visapoint, Regime Ukraine, State Labour Inspection Office
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice neoprávněných ekonomických aktivit ukrajinských migrantů v ČR, kterými jsou v tomto případě rozuměny veškeré ekonomické aktivity těchto migrantů, které jsou nějakým způsobem v rozporu s platnou legislativou – tj. jak aktivity zcela nelegální, tak i aktivity kvazi-legální. Práce se opírá o řadu významných teorií a konceptů, jako je teorie duálního trhu práce, teorie sítí, institucionální teorie, klientský systém či prekarizace. Hlavním cílem této diplomové práce je popsat a strukturovat fenomén neoprávněných ekonomických aktivit ukrajinských migrantů v ČR. Práce nejprve uvádí statistická data týkající se studovaného fenoménu a nastiňuje legislativní ukotvení zaměstnávání ukrajinských migrantů v rámci českého trhu práce. Dále je popsán obecný kontext ukrajinské pracovní migrace do ČR, její hlavní důvody a související rizikové faktory. Poté je již pozornost věnována samotnému fenoménu neoprávněných ekonomických aktivit s hlavním zaměřením na jeho příčiny, formy, důsledky a možná řešení. V rámci výzkumné části této diplomové práce jsou data čerpána především z rozhovorů s experty na danou problematiku působícími v různých oblastech – sociálními pracovníky, právníky, akademickými pracovníky či zaměstnanci Státního úřadu inspekce práce. Kromě expertních rozhovorů jsou cenným zdrojem primárních dat také polostrukturované rozhovory se samotnými ukrajinskými migranty se zkušeností s výkonem neoprávněných ekonomických aktivit.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the issue of unauthorized economic activities of Ukrainian migrants in the Czech Republic, which in this case are understood as all the economic activities of these migrants, which are in some way contrary to the valid legislation – i.e. both completely illegal and quasi-legal activities. The thesis builds on a number of important theories and concepts, such as the dual labour market theory, network theory, institutional theory, client system, or precarisation. The main objective of this diploma thesis is to describe and structure the phenomenon of unauthorized economic activities of Ukrainian migrants in the Czech Republic. First, the thesis presents the statistical data concerning the studied phenomenon and outlines the legislative anchoring the employment of Ukrainian migrants within the Czech labour market. This is followed by the description of general context of Ukrainian labour migration to the Czech Republic, its main reasons and associated risk factors. Then attention is paid to the very phenomenon of unauthorized economic activities with a main focus on its causes, forms, consequences and possible solutions. In the research part of this diploma thesis, the data are mainly drawn from interviews with experts on the given issue working in different areas – social workers, lawyers, academic staff or employees of the State Labour Inspection Office. In addition to expert interviews, a valuable source of primary data are also semi- structured interviews with Ukrainian migrants themselves, who have experience with the performance of unauthorized economic activities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Marečková 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Marečková 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Marečková 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karolína Dobiášová 868 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Olga Angelovská 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. 152 kB