velikost textu

Stanovení kadmia a mědi v krvi sýkor koňader

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení kadmia a mědi v krvi sýkor koňader
Název v angličtině:
Determination of cadmium and copper in bood of great tits
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Simona Adamová
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Stanislav Musil, Ph.D.
Id práce:
201208
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt CZ V současné době patří monitorování kvality životního prostředí mezi velmi důležité činnosti. K tomuto monitorování se zařazuje například sledování koncentračních úrovní těžkých kovů v organismech majících definovaný vztah k životnímu prostředí. Jako vhodný indikátor kvality životního prostředí byla zvolena sýkora koňadra (Parus major), která je příhodná především díky její četnosti a výskytu v okolí lidských sídlišť. Tato bakalářská práce se věnuje stanovení kadmia a mědi ve vzorcích sušené krve těchto ptáků z několika částí Evropy. U všech vzorků byla použita metoda mikrovlnného rozkladu a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, která se vyznačuje schopností stanovit simultánně i velmi nízké koncentrace zmíněných kovů v biologických vzorcích. Klíčová slova Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, těžké kovy, měď, kadmium, sýkora koňadra, krev
Abstract v angličtině:
Abstract EN Monitoring of the environment is one of the most important activities nowadays. This monitoring includes, for example, monitoring the concentration levels of heavy metals in organisms with a defined relationship to the environment. Great tit (Parus major) was evaluated as a suitable indicator of the environment especially for its abundance and presence near human settlements. The target of this bachelor thesis is to determine cadmium and copper in dried blood samples of these birds from several parts of Europe. All samples were prepared using microwave digestion and analyzed using the inductively coupled plasma mass spectrometry, which is known for its ability to determine simultaneously metals in biological samples even at very low concentrations. Key words Inductively coupled plasma mass spectrometry, heavy metals, copper, cadmium, great tit, blood
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Adamová 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Simona Adamová 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Simona Adamová 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Václav Červený, Ph.D. 361 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB