velikost textu

Reprodukce genderových rolí v prostředí mateřské školy a rodiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reprodukce genderových rolí v prostředí mateřské školy a rodiny
Název v angličtině:
Reproduction of Gender Roles in Kindergarden and Family
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Švantnerová
Vedoucí:
Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Oponent:
Lucie Jarkovská
Id práce:
201191
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
genderové role, mateřská škola, rodina, socializace
Klíčová slova v angličtině:
gender roles, kindergarden, family, socialization
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá genderově diferencovaným přístupem, kterému jsou děti od narození vystaveny. Cílem etnografického výzkumu, který byl proveden v prostředí mateřské školy, bylo zjistit, jakým způsobem socializuje děti předškolního věku mateřská škola – učitelky, ale také rodiče dětí. Dalším cílem bylo zjistit, zda dochází v mateřské škole k reprodukci genderových stereotypů. Za tímto účelem jsem provedla zúčastněné pozorování ve třídě mateřské školy, které jsem následně doplnila rozhovory s rodiči dětí, ale také s učitelkami dané mateřské školy. Součástí výzkumu byl také experiment. Diplomová práce se skládá ze dvou částí – teoretické a empirické. V teoretické části jsou představeny základní koncepty a argumenty vztahující se k výzkumné otázce. Empirická část práce se věnuje metodologickým postupům, dále se skládá z analýzy rozhovorů s rodiči, učitelkami, ale také analýzy zúčastněného pozorování v mateřské škole a experimentu provedeného s dětmi předškolního věku.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the gender-differentiated attitude to which children are exposed from birth. The aim of ethnographic research, which was carried out in the kindergarten environment, was to find out how parents and teachers socialize pre-school children. Another aim was to find out whether gender stereotypes were reproduced in a kindergarten. For this purpose, I conducted an observation in the kindergarten class, which I then supplemented with interviews the parents of the children and also with the teachers of the kindergarten. An experiment was also part of the research. The thesis consists of two parts - theoretical and empirical. The theoretical part introduces the basic concepts and arguments related to the research question. The empirical part of the work is devoted to methodological procedures, further it consists of analysis of interviews with parents, teachers, but also analyzes of the observation in kindergarten and experiment with children of preschool age.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Švantnerová 4.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Švantnerová 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Švantnerová 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta Lucie Jarkovská 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. 152 kB