text size

Robotizace práce a její dopady

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Robotizace práce a její dopady
Titile (in english):
Job Automation and its Impacts
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Klára Kolářová
Supervisor:
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Opponent:
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Thesis Id:
201189
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Department of Gender Studies (24-KGS)
Study programm:
Humanities (N6107)
Study branch:
Gender Studies (GS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
13/02/2020
Defence result:
Excellent
Publication of the thesis:
The thesis publication was postponed to 13.02.2023
Language:
Czech
Keywords (in czech):
robotizace, průmysl 4.0, gender, banka, případová studie, back office, propouštění, budoucnost
Keywords:
job automation, industry 4.0, gender, bank, case study, back office, lay-offs, future
Abstract (in czech):
Diplomová práce zkoumá, jak robotizace ovlivnila a ovlivňuje vybrané bankovní pracoviště a jakou roli v tomto procesu hraje gender. Jedná se o případovou studii zkoumající tým jedné anonymizované české pobočky mezinárodní banky, kde jsou roboti zaváděni do pracovního procesu. S šesti členy a členkami tohoto týmu byly během listopadu 2018 až února 2019 provedeny polostrukturované rozhovory, přičemž získaná data byla předmětem analýzy, jejíž výsledky jsou v této práci prezentovány. Otázky směřovaly na změny na pracovišti a na to, jak tyto posuny hodnotí sami pracující. Práce tak mj. zkoumá, jestli měli roboti vliv na pracovní dobu a vztahy v kolektivu, jaké nástroje měli narátoři a narátorky ke kontrole celého procesu, jak roboti zvýraznili již existující genderové nerovnosti na pracovišti nebo jaké problémy jejich zavedením vyvstaly. Tato případová studie pak ukazuje na důležitost dalšího, pozornějšího zkoumání konkrétních případů zavádění robotizace, které mohou být podobně jako v této případové studii ovlivňovány řadou specifik. Zkoumání této mikroúrovně může sloužit jednak jako základ pro lepší porozumění robotizaci a dále jako možný zdroj pro formulaci strategií dalších pracujících, již se s robotizací potýkají.
Abstract:
Abstract This master’s thesis explores how job automation has influenced a selected bank branch workplace and what role gender plays in this process. The thesis is based on a case study focused on a team from one anonymized Czech branch of an international bank where robots are being introduced into the work process. Between November 2018 and February 2019, semi-structured interviews were conducted with six members of this team and obtained data were subjected to an analysis, the results of which are presented in this thesis. Interview questions revolved around changes in the workplace and the evaluation of these changes by the employees. The thesis therefore examines, among other things, whether robots have had any impact on working hours or workplace interpersonal relationships, what control tools narrators have had to monitor the work process, how robots have highlighted existing gender inequalities in the workplace and what issues have arisen after their implementation. The case study has pointed out the importance of further, closer inspection of robot implementation cases, each of which may be affected by a number of specific elements. This micro-level investigation may serve as a foundation for a better understanding of robotic process automation as well as a potential source for developing strategies for other workers dealing with robotic process automation.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Klára Kolářová 1.09 MB
Download Abstract in czech Bc. Klára Kolářová 62 kB
Download Abstract in english Bc. Klára Kolářová 90 kB
Download Supervisor's review Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. 279 kB
Download Opponent's review PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 196 kB
Download Defence's report Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. 152 kB