velikost textu

Dramatická výchova jako cesta k porozumění závažným sociálním tématům.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dramatická výchova jako cesta k porozumění závažným sociálním tématům.
Název v angličtině:
Drama in Education as the Way to Understanding Crurial Social Topics.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marie Pospíšilová
Vedoucí:
Mgr. Radmila Svobodová
Oponent:
MgA. Michaela Váňová
Id práce:
201187
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dramatická výchova, multikulturní výchova, žák s odlišným mateřským jazykem, strukturované drama, první stupeň základní školy
Klíčová slova v angličtině:
Drama in Education, multicultural education, pupil with different mother tongue, structured drama, first level of elementary school
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na téma multikulturní výchovy, a to na začleňování žáka s odlišným mateřským jazykem do prostředí základní školy, prostřednictvím metod a technik dramatické výchovy, konkrétně prostřednictvím strukturovaného dramatu. Teoretická část pojednává o dramatické výchově a strukturovaném dramatu. Dále o multikulturní výchově, jejím uplatňování ve školství a o žákovi s odlišným mateřským jazykem a jeho přijímání i začleňování do školního a třídního prostředí. V praktické části se pomocí strukturovaného dramatu snažím přiblížit složitost začleňování se nově přistěhovaného žáka s odlišným mateřským jazykem do nové třídy. KLÍČOVÁ SLOVA dramatická výchova, multikulturní výchova, žák s odlišným mateřským jazykem, strukturované drama, první stupeň základní školy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Diploma work is intented on multicultural edication, mainly on integrating a pupil with a different first language to the environment of a primary school, using the methods and techniques of Drama in Education. The technical part deals with Drama in education and structured drama. Next it deals with multicultural upbringing and its enforcing in the educational system, a pupil with a different mother tongue and his accepting and integrating in his new class. In the practical part I try to approach the complexity of a newly moved in pupil who has a different language to a new class using structured drama. KEYWORDS Drama in Education, multicultural education, pupil with different mother tongue, structured drama, first level of elementary school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Pospíšilová 4.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marie Pospíšilová 3.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Pospíšilová 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Pospíšilová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radmila Svobodová 322 kB
Stáhnout Posudek oponenta MgA. Michaela Váňová 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 154 kB