velikost textu

Předškolní vzdělávání, výchova a péče ve Finsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předškolní vzdělávání, výchova a péče ve Finsku
Název v angličtině:
Early Childhood Education and Care in Finland
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Čadková
Vedoucí:
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Oponent:
Mgr. Klára Horáčková
Id práce:
201185
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Finsko, předškolní výchova, vzdělávání a péče; finský vzdělávací systém; kurikulární dokumenty; případová studie
Klíčová slova v angličtině:
Finland, pre-primary education, early childhood education and care; Finnish education system; curricular documents; case study
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zaměřuje na předškolní vzdělávání, výchovu a péči ve Finsku. Jejím cílem je nastínit specifika fungování předškolních institucí a následně porovnat dvě konkrétní předškolní zařízení z pohledu nastavení jejich strukturní i procesuální stránky. Práce je strukturována do teoretické a praktické části. Teoretická část v úvodu shrnuje základní informace o Finsku (politická situace, demografie). Uvádí klíčová data k fungování rodiny a její podpory v rámci sociálního systému ve Finsku. Hlavní část teoretické části bakalářské práce je věnována charakteristice jednotlivých druhů institucí, které zajišťují vzdělávání, výchovu a péči o dítě v předškolním věku, a to z hlediska jejich legislativního ukotvení, kurikulárních dokumentů i odborné přípravy pedagogů působících v předškolním vzdělávání. Empirická část bakalářské práce obsahuje dvě případové studie předškolních institucí ve Finsku. Práce sleduje specifika strukturního nastavení, ale také výchovně-vzdělávací procesy obou institucí. V případových studiích je užito metod pozorování, polostrukturovaných rozhovorů a analýzy dokumentů. V závěru autorka poukazuje na možné inspirace finského předškolního vzdělávání, které by byly řešením pro aktuální otázky předškolního vzdělávání v České republice. KLÍČOVÁ SLOVA Finsko, předškolní výchova, vzdělávání a péče; finský vzdělávací systém; kurikulární dokumenty; případová studie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis is focuses on pre-primary education and care in Finland. The aim of the thesis is find out specifics of pre-primary institutions and to compare two specific pre-primary institutions from the perspective of structural and procedural setting. Bachelor thesis is consist of theoretical and practical parts. The goal of theoretical part is to inform about political situation, demography and the social system´s support in Finland briefly. The main topic of theoretical part is describing different types of institutions, which provide pre-primary education and care. Moreover, it is also focuses on the legislative conditions and curricular documents of these institutions. The end of the theoretical part deals with qualification of pre- primary education teacher. Practical part of bachelor thesis contains two case studies of two pre-primary institutions in Finland. This part follows the specifics of structural settings, but also educational forms and methods of both preschool institutions. The case studies use observation method, structured interviews and document analysis. At the end of the practical part, there are some inspirations of Finnish pre-primary education, which would be a solution for current issues of pre-primary education in the Czech Republic. KEY WORDS Finland, pre-primary education, early childhood education and care; Finnish education system; curricular documents; case study
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Čadková 7.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Čadková 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Čadková 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 169 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Horáčková 432 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Kateřina Čadková 8.2 MB