velikost textu

"Nás holek je tu málo, a to je škoda". Nízký počet studentek na technicky zaměřených středních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Nás holek je tu málo, a to je škoda". Nízký počet studentek na technicky zaměřených středních školách
Název v angličtině:
"There are not many of us girls and that is a shame". Low number of female students at technical secondary schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Monika Nguyenová
Vedoucí:
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Id práce:
201183
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Střední průmyslová škola, technika, dívky, genderové stereotypy, státní socialismus.
Klíčová slova v angličtině:
Industrial secondary school, technology, gender stereotypes, state socialism.
Abstrakt:
Anotace Tato diplomová práce si všímá velmi nízkých počtů dívek, studujících na středních průmyslových školách technického zaměření. Zkoumá faktory, které vedou k tomu, proč dívky nejsou motivovány ke studiu na středních školách tohoto druhu, stejně jako faktory, které způsobují, proč na tento druh škol dívky vstupují, jako jsou jejich zájem o studium techniky, jejich nadání pro studium techniky, motivace v podobě budoucího profesního uplatnění anebo existence vzorů v podobě osob, které napodobují. V teoretické části, zkoumající příčiny absence studentek, práce podrobuje kritice tvrzení o tom, že chlapci jsou nadanější pro studium technických oborů, zatímco dívky vynikají spíše v humanitních oborech. Ukazuje na způsoby udržování genderově stereotypního uvažování, například na silně zakořeněný názor, že by malé dívky měly být odmalička vedeny spíš k péči o děti a další osoby, k domácí práci a k profesím, které jsou prodloužením těchto jejich domácích rolí do veřejné sféry. Poté, co tato práce identifikuje rizika a dopady absence dívek v technických oborech, jsou zde zmíněny postupy, které by měly být zavedeny do výchovy a vzdělávání dětí na základních školách proto, aby se děti nemusely rozhodovat o svém budoucím oborovém zaměření na základě všeobecně zažitých genderových stereotypů. Na základě polostrukturovaných rozhovorů se studentkami jsou zde porovnány pohnutky dívek volit si technické obory středních škol v době 80. let 20. století (neboť tehdy na středních průmyslových školách studovala zhruba třetina dívek z celkového počtu studujících) s důvody, se kterými na tyto školy vstupují dívky v současné době. Bude zde prozkoumáno, zda byly dívky v poslední etapě státního socialismu ovlivněny tzv. „emancipací shora“, kterou proklamovaly komunistické vlády – a proto se častěji zařazovaly do ryze mužských kolektivů jak ve škole, tak v zaměstnání. Důraz bude kladen i na porovnání dostupnosti uplatnění dívek a žen v technických profesích tehdy a dnes. V neposlední řadě si tato diplomová práce klade za cíl ukázat dívkám, že jejich vrstevnice, které na technicky zaměřené střední školy studují anebo studovaly, si zde vedou anebo vedly dobře, a motivovat je tak ke vstupu na tento druh středních škol. Klíčová slova: střední průmyslová škola, technika, dívky, genderové stereotypy, státní socialismus.
Abstract v angličtině:
Annotation This diploma thesis is attentive to very low numbers of girls, studying at technically oriented secondary industrial schools. It examines the factors, which lead to the reasons why girls are not motivated to study at the schools of this kind, as well as factors which cause that they do enter these schools, such as their interest in studying technologies, their motivation in the form of their future professional application or the existence of patterns in the form of people who they imitate. In the theoretical part, which examines the causes of the absence of female students, the work criticises the claim that boys are more talented for studying technical disciplines, while girls excel in humanities. It points to ways of keeping gender stereotyped thinking, for example, a strongly rooted opinion, that little girls should be led to take care of children and other persons, housework, and professions which are an extension of their domestic roles into the public sphere. After this work identifies the risks and impacts of the absence of girls in technical fields, there are mentioned some procedures that should be introduced in the education of children in elementary schools, so that the children may not have to decide on their future field of study based on generally accepted gender stereotypes. Based on semi-structured interviews with the students, the girls´ incentives to choose technically oriented secondary schools in the 1980s (as at that time, roughly a third of all students there were girls) will be compared with the reasons why girls enter these schools nowadays. The thesis will also scrutinize whether the girls, who studied at technical schools at the last stage of state socialism, were influenced by the so-called “emancipation from above”, then proclaimed by the communist governments, and whether this was the reason why they more often joined purely male collectives at schools, as well as at work. The emphasis will also be placed on the comparison of the availability of application of girls and women in technical professions at that time and nowadays. Finally, this diploma thesis aims to show the girls that their same-age girl peers, who studied or are currently studying at technical secondary schools are doing well here, and so it aims to motivate them to enter this type of secondary schools. Key words: industrial secondary schools, technology, girls, gender stereotypes, state socialism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Nguyenová 838 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Nguyenová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Nguyenová 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. 527 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. 374 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. 152 kB