velikost textu

Effect of Rhythmic Structure on the Comprehensibility of Czech English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Effect of Rhythmic Structure on the Comprehensibility of Czech English
Název v češtině:
Vliv rytmické struktury na subjektivní srozumitelnost české angličtiny
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nina Laketić
Vedoucí:
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Oponent:
Luca Cilibrasi
Id práce:
201159
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
rytmus řeči|prozodické jevy|subjektivní srozumitelnost|cizinecký přízvuk|osvojování jazyků|česká angličtina
Klíčová slova v angličtině:
rhythm|prosody|comprehensibility|foreign accent|Second Language Acquisition|Czech English
Abstrakt:
Abstrakt a klíčová slova Cílem této práce je zkoumat vliv rytmické struktury řeči na subjektivní srozumitelnost české angličtiny. Centrálním bodem práce je percepční test formou vynuceného výběru, který je zadán čtyřiceti českým posluchačům rozděleným do dvou skupin podle jejich znalostí angličtiny (anglofonní a ostatní). Respondenti poslouchají dvojice frází české angličtiny, jejichž rytmická struktura byla zmanipulována tak, aby se rytmus jedné verze blížil anglickému rytmu a rytmus druhé verze českému rytmu. Posluchači pak určují, která verze se jeví jako více srozumitelná nebo u které z verzí cítí silnější cizinecký přízvuk. Teoretická část práce vymezuje termín prozodie řeči a poukazuje na její význam při osvojování jazyků. Tato kapitola dále popisuje konkrétní prozodický jev, kterým je rytmus. Ten se řadí mezi nejvýznamnější prozodické jevy v angličtině, a to díky své klíčové roli v rámci efektivní komunikace, jelikož umožňuje, aby nejdůležitější prvky v informační struktuře byly zvýrazněny. Praktická část práce obsahuje podrobný popis uplatněné metodologie: výběr materiálu, temporální manipulace, tvorbu percepčního testu, výběr respondentů a popis analýzy dat. V závěru praktické části je zpracován detailní popis výsledků testu a jejich zakomponování do širší perspektivy spolu se zhodnocením dílčích závěrů. Z výsledků vyplývá, že se srozumitelnost české angličtiny zvyšuje, pokud se její rytmická struktura přibližuje rytmu angličtiny, a zároveň se zvyšuje dojem přítomnosti cizineckého přízvuku, pokud se její rytmická struktura blíží rytmu češtiny. Signifikantní výsledky byly zaznamenány pouze u skupiny anglofonních, a proto jsou hypotézy potvrzeny pouze částečně. Poznatky této práce poukazují na potřebu posílit učební metody zaměřující se na temporální členění osvojovaného jazyka. Klíčová slova: rytmus řeči, prozodické jevy, subjektivní srozumitelnost, cizinecký přízvuk, osvojování jazyků, česká angličtina
Abstract v angličtině:
Abstract and key words The aim of this thesis is to examine the effects of rhythmic structure on the comprehensibility of Czech English. The focal point of this study is a pairwise comparison perception test administered to 40 Czech listeners divided into two groups according to their familiarity with native English (Anglophones and others). They are presented with pairs of Czech English phrases from which one is manipulated to approximate English rhythmic structure, the other to approximate Czech rhythmic structure, and are asked firstly to select which of the versions is more comprehensible, and secondly which is more foreign-accented. The theoretical background provides brief description of prosody of languages focusing on its significance in Second Language Acquisition; this section then moves to one specific prosodic feature, the rhythm of speech. Rhythm classifies amongst the most significant prosodic features of English due to its key role in an efficient communication; it enables the most important elements in an information structure to be highlighted. The practical part of the thesis contains a thorough description of the methodology employed during the experiment: the selection of material, temporal manipulations, creation of the perception test, respondents, and the analysis of the gathered data. These are followed by a detailed report of the test results and a general discussion. The results show that rhythmic structure which emulates native English rhythm increases the comprehensibility of speech; and simultaneously, that rhythm which emulates Czech rhythm is perceived as more foreign-accented. However, these results were significant only for the Anglophone group. The hypotheses have therefore been partially confirmed. This outcome advocates the importance of training focused on the temporal organization of the L2 speech. Key words: rhythm, prosody, comprehensibility, foreign accent, second language acquisition, Czech English
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nina Laketić 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nina Laketić 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nina Laketić 137 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 690 kB
Stáhnout Posudek oponenta Luca Cilibrasi 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D. 152 kB