velikost textu

Práva a povinnosti zaměstnavatele jako správce osobních údajů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práva a povinnosti zaměstnavatele jako správce osobních údajů
Název v angličtině:
Rights and obligations of the employer as a data controller
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Trinerová
Vedoucí:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
201153
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochrana osobních údajů, povinnosti správce osobních údajů, GDPR
Klíčová slova v angličtině:
personal data protection, duties of the data controller, GDPR
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu ochrany osobních údajů se zaměřením na povinnosti správce, které se ve velké míře vztahují též na zaměstnavatele jakožto správce osobních údajů zaměstnanců. Diplomová práce vychází primárně z právní úpravy ochrany osobních údajů obsažené v GDPR s tím, že v některých pasážích je obsažena komparace s dříve účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Cílem práce je poskytnout ucelený přehled základních institutů ochrany osobních údajů z pohledu správce se zaměřením na analýzu některých povinností, které nově přineslo GDPR. Diplomová práce je rozdělena na čtyři kapitoly, které jsou dále členěny na poměrně značné množství podkapitol. První kapitola je věnována historickému přehledu právní úpravy na ochranu osobních údajů, a to jak na úrovni mezinárodní, tak na úrovni Evropy (Evropské unie) a národní. Druhá kapitola práce obsahuje bližší vymezení základních pojmů souvisejících s právní úpravou ochrany osobních údajů, se kterými operuje GDPR, jako je pojem osobní údaj, subjekt údajů, správce a zpracovatel, příjemce či zpracování osobních údajů. Třetí kapitola se zabývá základními zásadami ovládajícími zpracování osobních údajů, tedy zcela zásadními povinnostmi, kterými se musí správci i zpracovatelé při zpracování osobních údajů řídit. Detailně jsou zde rozebrány zejména zásady zákonnosti, korektnosti či transparentnosti. Do této kapitoly je začleněna i analýza právních důvodů pro zpracování osobních údajů taxativně vyčtených v GDPR. Poslední kapitola pak blíže pojednává o vybraných povinnostech správce osobních údajů. Jedná se o povinnosti, které je v rámci českého prostředí možné označit v zásadě za nové. Poukázáno je zde i na určité nejasnosti související s aplikací těchto povinností v praxi. V závěru práce je pak stručně shrnut obsah diplomové práce a závěry v ní obsažené.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the topic of personal data protection, and focuses particularly on the duties of the data controller, which also largely apply to the employer as the controller of the personal data of the employees. The diploma thesis builds primarily on the legal regulation of personal data protection contained in GDPR, while in some sections, a comparison with the previously effective personal data protection legislation is included. The objective of this diploma thesis is to provide a comprehensive overview of fundamental personal data protection institutes from the data controller's point of view with a focus on the analysis of some of the obligations which has been newly introduced by GDPR. The diploma thesis is divided into four chapters, which are further divided into a relatively high number of subchapters. The first chapter contains a historical overview of legislation on personal data protection at the international and European (European Union) level as well as national levels. The second chapter defines the fundamental terms related to personal data protection which are used in GDPR, such as personal data, data subject, data controller and processor, recipient of the personal data or personal data processing. The third chapter discusses the fundamental principles relating to processing of personal data, that is, the fundamental obligations that controllers and processors must observe when processing personal data. In particular, the principles of lawfulness, fairness and transparency are discussed in detail. This chapter also includes an analysis of legal grounds for the processing of personal data which are exhaustively listed in GDPR. The last chapter deals with some of the specific duties of data controllers. These are the obligations that may be classified as new within the Czech legal order. Some confusion related to the application of these obligations in practice is also highlighted in this chapter. The conclusion of the diploma thesis summarizes the content of the thesis and the findings included in it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Trinerová 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Trinerová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Trinerová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 152 kB