velikost textu

Secessionism, external suport and parent states' reaction: cases in East Africa and former Yugoslavia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Secessionism, external suport and parent states' reaction: cases in East Africa and former Yugoslavia
Název v češtině:
Secesionismus, externí podpora a reakce mateřských států: případy ve východní Africe a bývalé Jugoslávii
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. František Novotný
Vedoucí:
Mgr. Bohumil Doboš
Oponent:
Mgr. Vojtěch Bahenský
Id práce:
201138
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
secese, externí podpora, vnější bezpečnost, mateřský stát, Jižní Súdán, Ogaden, Kosovo, Republika Srbská Krajina
Klíčová slova v angličtině:
secession, external support, external security, parent state, South Sudan, Ogaden, Kosovo, Republic of Serbian Krajina
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je porozumět tomu, jak vnější podpora pro secesionistické hnutí ovlivňuje strategii mateřského státu vůči němu. Tato otázka prozatím nebyla dostatečně prozkoumána a zůstává nadále relevantní. V práci je testována teorie vnější bezpečnosti secesionistických konfliktů. Ta předpokládá, že pravděpodobnost budoucí války a vyšší úroveň vnější podpory vede mateřské státy k zaujmutí represivnějších strategií vůči secesionistům. Pravděpodobnost budoucí války je v tomto případě chápána jako určovaná relativní náchylností regionu k válce a hloubkou etnických rozkolů mezi danými skupinami. V práci jsou provedeny dva páry komparativních případových studií, konkrétně Jižního Súdánu a Ogadenu, respektive Kosova a Republiky Srbská Krajina. Závěrem práce je, že zmíněná teorie vysvětluje případy Ogadenu a Republiky Srbská Krajina, nicméně nikoliv případy Kosova a Jižního Súdánu. Možným vysvětlením je fakt, že v těchto případech byly secese podporované ze strany Spojených států amerických, mezinárodně dominantní mocnosti, jež ovšem usiluje o regionální stabilitu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis attempts to understand how external support for a secessionist movement influences the parent state's strategy towards it. This question has not been well explored yet and remains relevant. The thesis tests the external security theory of secessionist conflict. The theory hypothesizes that likelihood of future war and higher levels of external support lead parent states to adopt more repressive strategies against secessionists. Likelihood of future war is understood here as determined by the relative war proneness of the region and the depth of ethnic divides between the given groups. Two pairs of comparative case studies are performed, of South Sudan and Ogaden, and of Kosovo and Serbian Krajina. The thesis concludes that the theory does explain the cases in Ogaden and Serbian Krajina, while it does not hold in the cases of Kosovo and South Sudan. It is suggested that this might be the case because of their support by the United States, an internationally dominant, yet stability-seeking power.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. František Novotný 599 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. František Novotný 103 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. František Novotný 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. František Novotný 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bohumil Doboš 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vojtěch Bahenský 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 152 kB