velikost textu

Problematika aspektu v italských pasivních konstrukcích na pozadí češtiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika aspektu v italských pasivních konstrukcích na pozadí češtiny
Název v angličtině:
Problems of Verbal Aspect in Italian Passive Constructions on the Background of Czech
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Čechová
Vedoucí:
PhDr. Zora Obstová, Ph.D.
Oponent:
doc. Pavel Štichauer, Ph.D.
Id práce:
201126
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Italianistika — Obecná lingvistika (ITL OLI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
slovesný vid|pasivum|paralelní korpus|italština|čeština
Klíčová slova v angličtině:
verbal aspect|passive|parallel corpus|Italian|Czech
Abstrakt:
Cílem této práce je popsat problematiku aspektuálnosti v italském a českém jazyce, srovnat pojetí gramatického a lexikálního aspektu v obou jazycích a upozornit na odlišnou terminologii. Praktická část se zabývá italským opisným pasivem s pomocnými slovesy venire a essere z pohledu aspektu na pozadí češtiny. Obecně se usuzuje, že alespoň v prézentu se pasivní konstrukce se slovesem venire překládají do češtiny ve větší míře pomocí nedokonavého slovesa než pasivní konstrukce se slovesem essere. Tato tendence by pak měla být v jednoduchém perfektu a imperfektu neutralizována. Tuto tezi se za použití paralelního korpusu InterCorp verze 10 snažíme ověřit.
Abstract v angličtině:
The topic of this thesis is the verbal aspect in its complexity. The initial theoretical part aims to compare the differences in the notion of grammatical and lexical aspect in both Italian and Czech language and to highlight the differences in related terminology. The following practical part deals with Italian periphrastic passive and its auxiliaries venire and essere from aspectual point of view based on the Czech language. It is generally assumed that at least in the present tense, passive constructions containing the auxiliary venire should be translated into Czech with higher rate of imperfective verbs than passive constructions containing the auxiliary essere. This trend should disappear when used in the simple past or the imperfect. This claim is further analyzed with the help of the parallel corpus InterCorp, version 10.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Čechová 1.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Čechová 356 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Čechová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Čechová 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zora Obstová, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 356 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB