velikost textu

Chemokiny u transplantace ledviny a jejich tvorba lidskými makrofágy a renálním epitelem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chemokiny u transplantace ledviny a jejich tvorba lidskými makrofágy a renálním epitelem
Název v angličtině:
Chemokines in kidney transplantation and their production by human macrophages and renal epithelial cells.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Halyna Pidhorodetská
Vedoucí:
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
Oponent:
RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Id práce:
201123
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chemokiny, ENA-78, IL-8, MCP-1, MIP-1β, RANTES, GRO-α
Klíčová slova v angličtině:
chemokines, ENA-78, IL-8, MCP-1, MIP-1β, RANTES, GRO-α
Abstrakt:
Abstrakt Jeden z hlavních účinků prozánětlivých cytokinů je indukce chemokinů a exprese adhezivních molekul, které regulují migraci imunitních buněk do centra poškození. Chemoatraktivní gradient zajišťuje kromě toho také fyziologický přísun buněk do tkání a lymfatických orgánů za normálních okolností. Chemokiny jsou chemotaktické cytokiny, které tvoří velmi rozsáhlou a rozmanitou skupinu vylučovaných proteinů, které mají mnoho funkcí jednak v procesech udržujících homeostázu, ale i ve stavech zánětlivých. Produkce některých chemokinů má také zásadní vliv na odhojení štěpu. Další pochopení mechanismů, kterými se účastní chemokiny akutní rejekce, by mohlo přispívat ke zlepšení léčebných kroků v transplantologii. V této diplomové práci byly sledovány sérové hladiny chemokinů u pacientů s transplantovanou ledvinou, tato měření však neukázala významnou dynamiku. Dále byl sledován vliv efektu prozánětlivých cytokinů na uvolnění chemokinů z buněk renálního epitelu a monocytů. Byly prováděny experimenty, kde se sledovaly hladiny jednotlivých chemokinů jako ENA-78, IL-8, MCP-1, MIP-1β, RANTES, GRO-α, u buněčných kultur THP-1 (monocyto/makrofágová buněčná linie), RPTEC (renální epiteliální buňky proximálních tubulů) a RA (nádorová linie ledvinových buněk). Ke stimulaci byl použit TNF-α (tumor nekrotizující faktor alfa). TNF-α měl v našem experimentu efekt na uvolnění chemokinů z buněk renálního epitelu a lidských monocytů, ale i u buněk rakovinných. Dále byly zjištěny vyšší hladiny chemokinů IL-8 a GRO-α u pacientů s transplantovanou ledvinou. U linie rakovinných buněk byly nejvyšší hladiny chemokinů MCP-1 a IL-8. U myeloidní linie THP-1 byla nejvyšší hladina u chemokinů RANTES a GRO-α. Efekt TNF-α na expresi molekuly CD54 u THP-1 buněk a RA buněk byl značný, v obou případech byly hladiny CD54 po stimulaci zvýšené. V našem experimentu sérové hladiny chemokinů u pacientů po transplantaci ledviny vykazovaly výraznou interindividuální variabilitu a nebyl zaznamenán rozdíl mezi jednotlivými 2 imunosupresivními režimy. Klíčová slova: chemokiny, ENA-78, IL-8, MCP-1, MIP-1β, RANTES, GRO-α
Abstract v angličtině:
Abstract One of the main effects of pro-inflammatory cytokines is the induction of chemokines and the expression of adhesive molecules that regulate the migration of immune cells to the center of the damage. Chemoattractant gradient also provides a physiological delivery of cells to tissues and lymphatic organs under normal circumstances. Chemokines are chemotactic cytokines that form a very large and diverse group of secreted proteins that have many functions both in processes that maintain homeostasis but also in inflammatory states. Production of some chemokines also has a major effect on graft rejection. Further understanding of the mechanisms involved in the acute rejection chemokine could contribute to improving treatment steps in transplantology. In this diploma thesis, serum chemokine levels were monitored in renal transplant patients, but these measurements did not show significant dynamics. Furthermore, the effect of pro- inflammatory cytokines on the release of chemokines from renal epithelial cells and monocytes was studied. Experiments were performed to monitor the levels of individual chemokines such as ENA-78, IL-8, MCP-1, MIP-1β, RANTES, GRO-α, THP-1 (monocyte/macrophage cell line), RPTEC (renal epithelial cells of proximal tubules) and RA (renal cell tumor lines). TNF-α had an effect on the release of chemokines from renal epithelial cells and human monocytes, but also in cancer cells. In addition, higher levels of IL-8 and GRO-α chemokines were found in renal transplant patients. In the cancer cell line, the highest levels of chemokines were MCP-1 and IL-8. The THP-1 myeloid line had the highest level of chemokines RANTES and GRO-α. The effect of TNF-α on expression of the CD54 molecule on THP-1 cells and RA cells was significant, in both cases CD54 levels were increased after stimulation. In our experiment, serum chemokine levels in kidney transplant patients showed marked interindividual variability and no difference was observed between 2 individual immunosuppressive regimens. Key words: chemokines, ENA-78, IL-8, MCP-1, MIP-1β, RANTES, GRO-α
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Halyna Pidhorodetská 2.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Halyna Pidhorodetská 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Halyna Pidhorodetská 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. 494 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB