velikost textu

Vliv stavby Berlínské zdi na trh práce v Západním Berlíně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv stavby Berlínské zdi na trh práce v Západním Berlíně
Název v angličtině:
The impact of the construction of the Berlin Wall on the labour market in West Berlin
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Novotná
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michal Dimitrov
Id práce:
201107
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (CNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Berlín, Západní Berlín, Berlínská zeď, 1961, pracovní migrace, trh práce
Klíčová slova v angličtině:
Berlin, West Berlin, Berlin Wall, 1961, labour migration, labour market
Abstrakt:
Abstrakt Předložená práce se zaměřuje na západoberlínské hospodářství v období druhé berlínské krize, kdy okolo západní části města vyrostla nepropustná zeď. Práce si klade za cíl zanalyzovat dopady 13. srpna 1961 na pracovní trh Západního Berlína. V 50. letech vládla v Západním Berlíně enormní nezaměstnanost umocněná špatnou hospodářskou kondicí a faktickým nezájmem firem investovat v této části západního Německa. Stavba Berlínské zdi znamenala celou řadu bezprostředních komplikací, ať už se týkaly přerušené dopravy, možného odlivu obyvatel a kapitálu, či především výpadku pracovních sil z Východu. Právě nedostatek pracovní síly, která je pro optimální chod ekonomiky nezbytná, se jevil jako nejpalčivější problém, který se musel bezodkladně začít řešit – v opačném případě by hrozilo zhroucení západoberlínské ekonomiky. Především díky okamžité finanční pomoci spolkové vlády a politickým schopnostem západoberlínského starosty Willyho Brandta se mimo jiné formou různých daňových slev dařilo nejen snižovat nezaměstnanost, ale i nalákat do města nové investory. Již v roce 1962 úřady zaznamenaly plnou zaměstnanost a v Západním Berlíně započalo období rozkvětu, díky kterému se město stalo perlou dávající na odiv možnosti a schopnosti kapitalismu. Z dlouhodobého hlediska tak ve stavbě Berlínské zdi můžeme spatřovat onen zlomový okamžik, který Západnímu Berlínu umožnil znovunastartování hospodářství a otevřel mu cestu k prosperitě.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the West Berlin economy during the second Berlin crisis when an impermeable wall grew around the western part of the city. The aim of this thesis is to analyse the effects of August 13, 1961 on the labour market in West Berlin. In the 1950s, there was enormous unemployment in West Berlin, influenced by poor economic conditions and the fact that companies were not interested in investing in this part of West Germany. The construction of the Berlin Wall resulted in a number of immediate complications, whether it be interrupted traffic, the possible outflow of people and capital or, above all, an outage of the labour force from the East. It was the lack of manpower, which is considered to be essential for the optimal functioning of the economy, that appeared to be the most pressing problem which had to be solved immediately – otherwise, the West Berlin economy would have collapsed. Thanks to the prompt financial aid of the federal government and political capabilities of the governing mayor of West Berlin, Willy Brandt, it led, among other things, to reducing unemployment and also attracting new investors to the city as a result of various tax discounts. As early as in 1962, the unemployment rate dropped and a period of prosperity began in West Berlin, which made the city a role model to show the possibilities and abilities of capitalism. In the long run, we can see in the construction of the Berlin Wall the turning point which enabled West Berlin to relaunch the economy and to open its way to prosperity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Novotná 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Novotná 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Novotná 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Dimitrov 557 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 152 kB