velikost textu

Logopedická intervence u seniorů v pobytových zařízeních v Královéhradeckém kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Logopedická intervence u seniorů v pobytových zařízeních v Královéhradeckém kraji
Název v angličtině:
Speech therapy for seniors at residental care in the Hradec Kralove region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Sedláčková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D.
Id práce:
201099
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Logopedická intervence, senior, sekundárně narušená komunikační schopnost, demence, Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc, domov pro seniory
Klíčová slova v angličtině:
Speech therapy intervention, senior, secondary communication disorder, dementia, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, retirement home
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá poskytováním logopedické intervence u seniorů v pobytových zařízeních. Cílem této speciálně pedagogické práce je ukázat problematiku v komunikaci seniorů a možnou podporu v domově pro seniory. Práce má dvě části. Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly. Jsou zde popsány sekundární poruchy komunikace u dospělých osob, vybrané nemoci spojené se stářím, definice stáří a pobytových služeb pro seniory. V empirické části je rozpracováno výzkumné šetření, případové studie a získané výsledky. Výzkum má kvalitativní charakter. Hlavním cílem bylo analyzovat poskytování logopedické intervence v domově pro seniory. Dílčími cíli bylo zjistit, zda dojde na základě logopedické intervence k posunu v komunikaci seniora a zjistit, zda k tomuto posunu může pomoci i podpora pracovníky domova ve spolupráci s odborníkem. Dalším z vytyčených cílů bylo vypracování případových studií. KLÍČOVÁ SLOVA Logopedická intervence, senior, sekundárně narušená komunikační schopnost, demence, Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc, domov pro seniory
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis is focused on providing speech therapy intervention for seniors in residential facilities. The aim of this special pedagogical work is to show the problems in the communication of seniors and a possible support in the home for the elderly. The thesis has two parts. The theoretical part is divided into three chapters. In this part, secondary communication disorders observed among adults, selected diseases related to old age, the definition of old age and residential services for seniors are described. In the empirical part, the research, case studies and the results are obtained. The research is qualitative. The main goal was to analyze providing speech therapy intervention in the home for the elderly. Partial goals were to find out whether there would be a progress in the senior communication based on speech therapy intervention and to find out whether the support of home workers in cooperation with an expert can help in this regard as well. Another goal was to elaborate case studies. KEYWORDS Speech therapy intervention, senior, secondary communication disorder, dementia, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, retirement home
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Sedláčková 853 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Sedláčková 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Sedláčková 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB