velikost textu

Podpora čtenářství a rozvoj čtenářských kompetencí u žáků s poruchou autistického spektra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora čtenářství a rozvoj čtenářských kompetencí u žáků s poruchou autistického spektra
Název v angličtině:
Support for reading and development of reading competencies of pupils with autistic spectrum disorder
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Melanie Drastilová
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Jamrichová, DiS.
Id práce:
201094
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — speciální pedagogika (N ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Poruchy autistického spektra, žák s PAS, čtenářství, čtenářské kompetence, literární výchova, učitel
Klíčová slova v angličtině:
Autism spectrum disorder, pupils with ASD, reading, reading competences, literary education, teacher
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem diplomové práce je podpora čtenářství a rozvoj čtenářských kompetencí u žáků s poruchou autistického spektra (PAS). Teoretická část se nejprve obecně zabývá jedinci s poruchou autistického spektra, charakteristickými rysy této diagnózy a vzděláváním žáků s PAS. V další části obecně shrnuje pojmy související se čtenářstvím. Také nahlíží na roli školy, učitele a literární výchovy při rozvoji a podpoře čtenářství. Zmiňuje vyučovací metody rozvíjející čtení s porozuměním. Poslední část se zaměřuje konkrétně na čtenářství u žáků s PAS. Vymezuje jejich deficity a zároveň nabízí intervenci a postupy při podpoře čtenářství. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak učitelé rozvíjí čtenářství u žáků s PAS na základní škole. Data byla získána strukturovanými rozhovory s učiteli pracujícími s žáky s PAS. Výzkumné otázky byly zaměřeny na míru podpory čtenářství ze strany učitelů, specifika při práci s žáky s PAS a využití textů, které souvisí s žákovskými zájmy a zkušenostmi. Z výzkumů vyplývá, že učitelé o problematice čtenářství žáků s PAS nemají příliš informací. Vycházejí většinou pouze z vlastních zkušeností. Z těch vyplývá, že žáci s PAS mají určitá specifika, která omezují jejich rozvoj čtenářských kompetencí. Ta souvisí zejména s triádou narušených oblastí – komunikace, sociální chování a představivost, zájmy. Učitelé se snaží vybírat texty, které jsou žákům s PAS blízké a propojovat je s jejich zkušenostmi. Chybí však častá motivace před čtením. Učitelé také využívají málo různorodých a aktivizujících metod. V závěru diplomové práce byla shrnuta některá doporučení pro praxi vyplývající z výzkumu a také z teorie. KLÍČOVÁ SLOVA Poruchy autistického spektra, žák s PAS, čtenářství, čtenářské kompetence, literární výchova, učitel
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis focuses on the support of reading and development of reading competences of pupils with autism spectrum disorder (ASD). The theoretical part first discusses individuals with autism spectrum disorder, characteristics of diagnosis and their education. The next section generally summarizies the concepts related to reading. It also looks at the role of the school, teacher and literary eduacation in the development and support of reading. It further discusses teaching methods, which develop reading comprehension. The last part focuces specifically on the reading skills of children with ASD. The part concludes with deficits in reading for meaning and reading comprehension interventions. The aim of this thesis was to find out how teachers develop reading skills for pupils with ASD in primary school. The data was obtained from structured interviews with teachers working with pupils with ASD. The research questions were focused on the level of support for reading by teachers, the specifics of working with pupils with ASD and the use of texts related to student´s interests and experiences. Research suggests that teachers don’t have much information about the reading comprehension of children with ASD. They are based on their own experience. The experiences of teachers show that children with ASD have certain specifics that limit their reading comprehension. This is mainly related to typical deficits in communication and social interactions, imagination and interests. Teachers try to select a text which is close to students with ASD and is linked to their experiences. However, there is no motivation before reading. Teachers also use few diverse or stimulating methods. The end of the thesis summarizes some recommendations for teacher´s practice resulting from research and also from theory. KEYWORDS Autism spectrum disorder, pupils with ASD, reading, reading competences, literary education, teacher
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Melanie Drastilová 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Melanie Drastilová 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Melanie Drastilová 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Jamrichová, DiS. 1.16 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 154 kB