velikost textu

Fonematický sluch u dětí předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fonematický sluch u dětí předškolního věku
Název v angličtině:
Phonemic hearing in preschool-age
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nikola Paprskářová
Vedoucí:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Hradilová
Id práce:
201084
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fonematický sluch, předškolní věk, kochleární implantát, sluchové postižení
Klíčová slova v angličtině:
phonemic hearing, preschool age, cochlear implant, hearing impairment
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce řeší problematiku schopnosti fonematického rozlišování u dětí předškolního věku. Úvodní část je zaměřena na specifika předškolního věku, ontogenezi řeči a charakterizaci fonematického sluchu. Cílem diplomové práce je zjištění úrovně schopnosti fonematické diferenciace u dětí s kochleárním implantátem a dětí intaktních. Výsledky byly získávány pomocí standardizované testové baterie Hodnocení fonematického sluchu u dětí předškolního věku od kolektivu autorů Škodová, Mischek a Moravcová z roku 1995, která je na tuto problematiku vytvořena. Následně byly výsledky obou skupin porovnávány a zjišťovaly se jednotlivé rozdíly ve výkonu mezi dětmi s kochleárním implantátem a dětmi intaktními. Z výzkumu vyplývá, že lepších výsledků v oblasti fonematického rozlišování dosáhly děti intaktní, přestože rozdíl v úspěšnosti mezi oběma skupinami nebyl výrazný. Hlavním přínosem této práce je fakt, že schopnost fonematické diferenciace je u dětí s kochleárním implantátem důležitá a její rozvoj by měl být součastí rehabilitační péče. KLÍČOVÁ SLOVA fonematický sluch, předškolní věk, kochleární implantát, sluchové postižení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the problem of phonemic differentiation in preschool children. The introductory part is focused on the specifics of preschool age, ontogenesis of speech and characterization of phonemic hearing. The aim of this thesis is to determine the level of phonemic differentiation in children with cochlear implant and children without hearing impairment. The results were obtained using a standardized test battery Evaluation of Phonemic Hearing in Preschool Children by authors Škodová, Mischek and Moravcová from 1995, which is created for this issue. Subsequently, the results of both groups were compared and individual differences in performance between children with cochlear implant and children without hearing impairment were examined. Research has shown that better results in phonemic distinction amounted children without hearing impairment, although the difference in success rate between the two groups was not significant. The main benefit of this work is the fact that the ability of phonemic differentiation is important in children with cochlear implant and its development should be part of rehabilitation care. KEYWORDS phonemic hearing, preschool age, cochlear implant, hearing impairment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nikola Paprskářová 1.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Nikola Paprskářová 86 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nikola Paprskářová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nikola Paprskářová 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Hradilová 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB