velikost textu

Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Název v angličtině:
International Cooperation in the Field of Anti - Money Laundering
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michaela Hladká
Vedoucí:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
201081
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
praní peněz, mezinárodní spolupráce, Finanční analytický úřad
Klíčová slova v angličtině:
money laundering, international cooperation, Financial Analytical Office
Abstrakt:
Abstrakt Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Předkládaná rigorózní práce se zabývá aktuálním a důležitým tématem, kterým je mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, neboli praní špinavých peněz. V úvodu práce je tato oblast označena za klíčový aspekt boje proti praní peněz, přičemž se však současně jedná o aspekt hluboce deficitní, tvořící jednu ze základních překážek tohoto boje. Cílem rigorózní práce je detailní popis tohoto typu mezinárodní spolupráce a detekce nedostatků včetně specifikace návrhů na jejich řešení. V rámci rigorózní práce je tato mezinárodní spolupráce za pomoci analytické, komparativní a historické metody detailně popsána jak v rovině legislativní tak i praktické, přičemž je akcentována zejména rovina správněprávní. V úvodních kapitolách práce jsou vysvětleny základní pojmy a instituty související se sledovanou problematikou, je provedeno základní rozdělení typů této mezinárodní spolupráce, přiblížena historie tématu a proveden detailní rozbor pramenů práva mezinárodního, evropského a vnitrostátního. Dále je přiblížena role jednotlivých úřadů, organizací a dalších subjektů, které se na tomto typu mezinárodní spolupráce podílejí. Zvláštní pozornost je věnována postavení a úkolům Finančního analytického úřadu, který plní v České republice roli finanční zpravodajské jednotky. Práce se dále věnuje podrobnému rozboru strategické a operativní mezinárodní spolupráci v oblasti boje proti praní peněz. Na základě případových studií, judikatury a vlastních zkušeností autorky jsou detekovány základní deficity této mezinárodní spolupráce a současně jsou navrženy možnosti řešení těchto nedostatků v rovině legislativní či praktické, a to na úrovních mezinárodní, evropské či národní. Zvláštní pozornost je věnována tzv. profesionální legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to v kontextu recentních detekovaných kauz praní peněz mezinárodního významu. Nad rámec sledovaného tématu se rigorózní práce dále dotýká dalších aktuálních témat souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zejména očekávaného vývoje evropské legislativy včetně úvah o zřízení evropské finanční zpravodajské jednotky, recentního hodnocení České republiky výborem Moneyval Rady Evropy, budoucí novely zákona proti praní špinavých peněz a dalších důležitých témat.
Abstract v angličtině:
Abstract International Cooperation in the Field of Anti – Money Laundering The submitted thesis deals with the topical and very important issue which is international cooperation in the field of anti – money laundering (or the legitimisation of the proceeds of crime). This field is described as the very core element of the fight against money laundering in the introduction of the work. On the other hand this is also the element with many deficiencies that establish the basic obstacles in the scope of this fight. The aim of this work is to describe this type of international cooperation, to detect its main shortcomings and to suggest possible solutions. Anti – money laundering international cooperation is described in detail in the framework of this thesis on legislative and practical level through the analytical, comparative and historical methodologies, while the field of administrative law is stressed. The introductory chapters deal with explanation of basic terminology and institutes connected with this topic, the types of international cooperation in the field of anti – money laundering, the history of this issue, and the detailed exploration of the sources of law (international, European and national). In the next chapters the role of authorities, organizations and other entities involved in this type of international cooperation is highlighted. The special attention is paid to the Financial Analytical Office that plays the role of financial intelligence unit in the Czech Republic. Furthermore the thesis is focused on the detailed analysis of strategic and operational international cooperation in the field of anti – money laundering. Afterwards the main shortcomings of this international cooperation are detected and described on the basis of the case studies, judicature and the experience of the author. The possible solutions of these shortcomings are suggested on legislative or practical level (international, European or national). Special attention is devoted to the so called professional money laundering because of recently revealed serious cases of international money laundering. Beyond the scope of the work the author deals with the other current topics connected with the fight against money laundering, especially the future development of European legislation including the ideas of establishment of European Financial Intelligence Unit, the recent evaluation of the Czech Republic by the Moneyval of the Council of Europe, future amendment of the Czech Anti – Money Laundering Act and other important topics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Hladká 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Hladká 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Hladká 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 404 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB