velikost textu

Environmentální výchova jako součást Hv na 1. stupni ZŠ s využitím tvorby J. Uhlíře a Z. Svěráka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Environmentální výchova jako součást Hv na 1. stupni ZŠ s využitím tvorby J. Uhlíře a Z. Svěráka
Název v angličtině:
Environmental education as a part of Hv in primary school with the use of creation J. Uhlíř and Z. Svěrák
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Martina Urbanová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Oponent:
Mgr. Jana Veverková
Id práce:
201064
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
environmentální výchova, vzdělávací dokumenty, spojení Ev a hudby, analýza tvorby Svěrák/Uhlíř, projektová výuka, realizace projektu
Klíčová slova v angličtině:
environmental education, educational documents, connection of Ev and music, analysis of Svěrák / Uhlíř creation, project teaching, project realization
Abstrakt:
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy DIPLOMOVÁ PRÁCE Enviromentální výchova jako součást Hv na 1. stupni ZŠ s využitím tvorby Jar. Uhlíře a Zd. Svěráka Environmental education as a part of Hv at the 1st stage of elementary school with the use of works by Jar. Uhlíř and Zd. Svěrák Martina Urbanová ABSTRAKT Předmětem práce je začlenění prvků environmentální výchovy do hudební výchovy na 1. stupni základní školy prostřednictvím tvorby Jar. Uhlíře a Zd. Svěráka. Cílem teoretické časti práce je zmapovat základní principy a tematické okruhy environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ a analyzovat vybranou tvorbu Jar. Uhlíře a Zd. Svěráka z hlediska environmentálních prvků. Praktická část je zaměřena na začlenění Ev námětů v jejich tvorbě do hodin Hv prostřednictvím projektové výuky a na vlastní realizaci této výuky formou experimentálního vyučování.
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy DIPLOMOVÁ PRÁCE Enviromentální výchova jako součást Hv na 1. stupni ZŠ s využitím tvorby Jar. Uhlíře a Zd. Svěráka Environmental education as a part of Hv at the 1st stage of elementary school with the use of works by Jar. Uhlíř and Zd. Svěrák Martina Urbanová ABSTRACT The subject of the work is the integration of elements of environmental education into the education of music education at the 1st stage of primary school through the creation of Jar. Uhlíř and Zd. Svěrak. The aim of the theoretical part of the work is to map the basic principles and thematic areas of environmental education at the 1st stage of primary school and to analyze selected works of Jar. Uhlíř and Zd. Svěrák in terms of environmental elements. The practical part is focused on the integration of Ev topics in their creation into Hv classes through project teaching and on the actual implementation of this teaching in the form of experimental teaching.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Urbanová 1.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Martina Urbanová 9.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Urbanová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Urbanová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Veverková 684 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 154 kB