velikost textu

Podpora výuky českého jazyka prostřednictvím hudebních činností v 1. - 3. třídě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora výuky českého jazyka prostřednictvím hudebních činností v 1. - 3. třídě
Název v angličtině:
The support of Czech language teaching through musical activities in grades 1-3
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Věra Marečková
Vedoucí:
Mgr. Milena Kmentová
Oponent:
Mgr. Marie Dunovská
Id práce:
201058
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vývoj, kognitivní procesy, hudební činnosti, slovní druhy, vyučování, slovní zásoba, hodnocení
Klíčová slova v angličtině:
evolution, cognitive processes, music activities, word types, teaching, vocabulary, evaluation
Abstrakt:
ANOTACE Tato diplomová práce se věnuje využití hudebních činností, které napomáhají rozvoji řeči a podpoře výuky českého jazyka v hodinách hudební výchovy v 1. – 3. třídě. Teoreticky, především z pohledu vývojové psychologie, vymezuje důležité pojmy a termíny, které se vztahují k výuce. Prakticky představuje mezipředmětové vztahy českého jazyka a dalších vyučovacích předmětů, především hudební výchovy. Hlavním cílem této práce je nabídnout náměty (hudební činnosti), které mohou pomoci při procvičování a opakování učiva slovních druhů. Součástí diplomové práce je akční výzkum korelující s výzkumem, který použila M. Kmentová ve své disertační práci. Diplomová práce tak popisuje a výzkumem ověřuje písně, vokální hry a jiné hudební činnosti, které jsou založeny na mezipředmětových vztazích českého jazyka a hudební výchovy ve shodě s RVP ZV. Akční výzkum byl realizován ve 3. třídě ZŠ (následně u stejných žáků ve 4. třídě). Diplomová práce se podílí na přípravě experimentální metodiky pro pilotní použití v širším terénním výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA: vývoj, kognitivní procesy, hudební činnosti, slovní druhy, vyučování, slovní zásoba, hodnocení
Abstract v angličtině:
ANOTACE This diploma thesis deals with the use of musical activities that help the development of speech and the support of the teaching of Czech language in Music lessons in grades 1-3. Theoretically, primarily from the point of the mental development psychology, specify important conceptions and terms, related to the teaching. Practically, it represents the inter- subject relations of the Czech language and other subjects, especially Music. The main goal of this work is to offer suggestions (musical activities) that can help in the practice and repetition of the word types. An action research is embodied in the diploma thesis correlating with the research that M. Kmentová used in her dissertation work. This diploma thesis describes and researches songs, vocal games and other musical activities that are based on cross-curricular relations of the Czech language and Music on the basis of the Framework Education Programme for Elementary Education. (RVP ZV). Action research was carried out in the 3rd grade of elementary school (followed by the same pupils in the 4th grade).The diploma thesis is involved in the preparation of experimental methodology for a pilot use in a broad field research. KEYWORDS: evolution, cognitive processes, music activities, word types, teaching, vocabulary, evaluation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Věra Marečková 1.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Věra Marečková 298 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Věra Marečková 204 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Věra Marečková 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milena Kmentová 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Dunovská 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 154 kB