velikost textu

Klavírní hra v rozvoji hudebnosti v hudebně pohybových činnostech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klavírní hra v rozvoji hudebnosti v hudebně pohybových činnostech
Název v angličtině:
Piano play in the musicality development and in activities of musc-movements
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Monika Bukačová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Oponent:
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Id práce:
201049
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj (N HV-NA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klavírní hra, hudebně pohybové činnosti, mladší školní věk.
Klíčová slova v angličtině:
Piano play, musical movement activities, younger school age.
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavním tématem této diplomové práce je rozvoj hudebnosti a hudebně pohybových činností prostřednictvím klavírních skladeb u dětí v mladším školním věku. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část vychází z ontogenetických, fyziologických a psychologických zákonitostí tohoto období. Dále se zabývá prostředky, které ovlivňují hudebnost dítěte a na závěr této části je popsán vztah klavírní hudby a pohybu a jsou vyjmenovány základní hudebně pohybové činnosti a jejich důležité aspekty. Druhá část diplomové práce, která je částí praktickou se zvolením kvalitativního přístupu výzkumu, vychází z těchto teoretických poznatků. Praktická část práce se zabývá klavírními skladbami a jejich obsahem k pohybovému vyjádření. Jsou určeny cíle, výzkumné otázky, metody a techniky výzkumu. Pro výzkum byly zvoleny tři skladby od P. Ebena a Snění od Schumanna. Před každou hudebně pohybovou činností byla zvolena vhodná motivace a případně zařazena průpravná cvičení. Každá vybraná skladba je zaměřena na rozličné problematiky, kde prostřednictvím pohybu mohou děti lépe pochopit problematiky v daných skladbách. Pro hudebně pohybové činnosti byly zvoleny běžné aktivity, které vycházejí z přirozeného světa dítěte. Výsledky výzkumu jsou zapisovány v tabulkách. Byla zde možnost pozorovat a srovnat děti s hudební průpravou a bez hudební průpravy. Poslední, metodická část, popisuje a vyvozuje závěry z provedeného výzkumu, kdy předmětem tohoto výzkumu je pozorování dětí v Domě dětí a mládeže. Závěrem je sdělen výsledek uvedeného kvalitativního výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA Klavírní hra, hudebně pohybové činnosti, mladší školní věk.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main theme of this diploma thesis is the development of musicality and musical movement activities through piano compositions of children at the younger school age. The thesis consists of theoretical and practical part. Theoretical part is based on ontogenetic, physiological and psychological patterns of this period. Furthermore, it deals with the means of musicality influence of the child and at the end of this part the relationship of piano music and movement is described and the basic musical movement activities and their important aspects are listed. The second part of the thesis, which is a practical part with the choice of qualitative research approach, is based on these theoretical findings. The practical part deals with piano compositions and their content for movement expression. Objectives, research questions, methods and research techniques are identified. Three pieces by P. Eben and Dreaming by Schumann were chosen for the research. Before each musical movement activity, appropriate motivation was chosen and training exercises were included. Each song is focused on a variety of issues where children can better understand issues in the songs. For musical and physical activities, common activities have been chosen, based on the natural child world. Research results are recorded in tables. There was an opportunity to observe and compare children with musical training and without musical training. The last, methodical part, describes and draws conclusions from the research, where the subject of this research is children observation in the House of Children and Youth. Finally, the result of the qualitative research is communicated. KEYWORDS Piano play, musical movement activities, younger school age.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Bukačová 2.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Bukačová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Bukačová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MgA. Jana Palkovská 152 kB