velikost textu

Aspekty působící na oblast plavecké gramotnosti u žáků malotřídní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aspekty působící na oblast plavecké gramotnosti u žáků malotřídní školy
Název v angličtině:
Aspects working in the field of swimming literacy in pupils of a small class school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ivana Chládková
Vedoucí:
PaedDr. Irena Svobodová
Oponent:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Id práce:
201006
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žák, plavecký výcvik, osobnost, dispozice, sociokulturní aspekt, plavecká gramotnost, plavecké dovednosti, malotřídní škola
Klíčová slova v angličtině:
pupil, swimming training, personality, disposition, socio-cultural aspect, swimming literacy, swimming skills, small class school
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se bude zaměřovat na dispoziční, osobnostní a sociokulturní aspekty žáků. Součástí práce bude sledování základních plaveckých dovedností jako dispozičních charakteristik. V rámci osobnostních charakteristik budou žáci rozděleni dle temperamentu a na základě dotazníku bude zjišťováno jejich sociokulturní zázemí. Uvedené aspekty budou dány do vzájemných souvislostí, abychom zjistili, zda mají vliv na výuku v oblasti plavecké gramotnosti. Práce bude zaměřena na děti mladšího školního věku v málotřídních školách, které se účastní povinné plavecké výuky, a to jak v Čechách, tak i na Moravě. Na základě zjištěných dat budou stanovena doporučení vzhledem k vhodnosti k věku, kdy má povinná plavecká výuka podle RVP ZV probíhat. KLÍČOVÁ SLOVA Žák, plavecký výcvik, osobnost, dispozice, sociokulturní aspekt, plavecká gramotnost, plavecké dovednosti, málotřídní škola.
Abstract v angličtině:
ABSTRACTS The thesis will be focused on disposition, personality and socio – cultural aspects of pupils. The part of the thesis will be monitoring of essential swimming skills as disposition characteristics. The pupils in terms of personality characterictics will be divided according to temperament and their socio – cultural background will be surveyed on the basis of a questionnaire. These aspects will be assessed in the context of each other so that we can determine whether they have an impact on swimming literacy education. The thesis will be focused on children of younger schoolage in little classschools participating in compulsory swimming education, both in Bohemia and Moravia. Based on the apparent data, recommendations will be made regarding the suitability for the age at which compulsory swimming educationis to be carried out according to the FEP EE. KEYWORDS Pupil, swimming training, personality, disposition, socio – culturalaspects, swimming literacy, swimming skills, little classschool.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Chládková 2.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ivana Chládková 212 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Chládková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Chládková 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Irena Svobodová 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB