velikost textu

Návrh webového plánu budovy s využitím GIS a JavaScriptových knihoven

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Návrh webového plánu budovy s využitím GIS a JavaScriptových knihoven
Název v angličtině:
Web site of building design using GIS and JavaScript libraries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tomáš Starosta
Vedoucí:
Ing. Miroslav Čábelka
Oponent:
Mgr. Jakub Jaroš
Id práce:
201004
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Leaflet, OpenLayers, JavaScript, QGIS, web, webový plán
Klíčová slova v angličtině:
Leaflet, OpenLayers, JavaScript, QGIS, web site
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá navržením metodického postupu tvorby webového interaktivního plánu budovy za pomocí open-source technologií. V úvodní technické části jsou popsány některé projekty, které byly využity k podobnému účelu. Tato práce se také blíže zaměřuje na softwary, jež lze použít. V metodické části je stanovený obecný postup zaměřený na obecnou tvorbu webové mapové aplikace. V praktické části je na základě získaných poznatků o open-source technologiích stanoven a zpracován postup tvorby webového interaktivního plánu budovy Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy, Albertov 6. Výstupem je on-line dostupná mapa na webové adrese www.albertov.g6.cz, na níž je možné zobrazit jednotlivá patra budovy. Klíčová slova: javascript, javascriptové knihovny, open-source, Leaflets, OpenLayers
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the design of a methodical process of creating a web interactive building plan using open-source technologies. In the introductory technical section covers some of the projects that have been used for a similar purpose. This work is also a closer focus on the software that you can use. The guidance section is to set out a general procedure, aimed at General web mapping applications creation. In the practical part is based on lessons learned about open-source technologies, determined and handled the process of creating a web interactive plan of the building Faculty, Charles University in Prague, Albertov 6. The output is available online at the web address map www.albertov.g6.cz, on which you can view the individual floors of the building. Keywords: javascript Library, javascript, Open-source, Leaflets, OpenLayers
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Starosta 5.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Starosta 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Starosta 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Miroslav Čábelka 536 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Jaroš 393 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 152 kB