velikost textu

Prezentace transformací atributů v SQL pro potřeby data governance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezentace transformací atributů v SQL pro potřeby data governance
Název v angličtině:
The Presentation of Transforming Attributes in SQL for Data Governance Support
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Bartoš
Vedoucí:
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Id práce:
200998
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
SQL, Oracle, analýza toku dat
Klíčová slova v angličtině:
SQL, Oracle, data flow analysis
Abstrakt:
Práce se zabývá extrakcí popisů transformací jednotlivých atributů z Oracle SQL skriptů a způsobem jejich prezentace uživatelům. Porovnává vhodnost několika variant výstupního formátu a pro vybraný formát následně rozebírá detaily jeho tvorby a rozhodnutí, která k němu vedla. Jedním z významných rozhodnutí byla volba vstupních datových struktur: abstraktního syntaktického stromu a grafu datových toků. Tato volba poskytuje iniciální analýzu vstupních SQL skriptů, ale má také výrazný vliv na další průběh zpracování. Výstupy této práce byly ověřeny pomocí prototypové implementace v nástroji Manta, na které je prezentována vhodnost zvoleného řešení pro přehlednou prezentaci uživatelům. 1
Abstract v angličtině:
This thesis examines extraction of attributes’ transformation descriptions from Oracle SQL scripts and possibilities of their presentation to users. This thesis com- pares several variants of output format. Then it describes details of construction for the chosen format and choices that led to it. One of the main decisions was the choice of input data structures: abstract syntax tree and dataflow graph. Those data structures provide initial analysis of input SQL scripts but they also strongly influence the rest of processing. Results of this thesis were verified by prototype implementation in software Manta. The prototype confirmed suitability of the chosen approach for convenient presentation to users. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Bartoš 1.68 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Bartoš 15.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Bartoš 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Bartoš 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. 354 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. 152 kB