velikost textu

Edukace žáků v Jedličkově ústavu a školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edukace žáků v Jedličkově ústavu a školách
Název v angličtině:
Education of pupils in the Jedlička Institute and Schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Peřinová, DiS.
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Id práce:
200997
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jedličkův ústav a školy, metody vyučování, mozková obrna, podpůrná opatření, tělesné postižení, vzdělávací potřeby, vzdělávání žáků s tělesným postižením, didaktické a kompenzační pomůcky
Klíčová slova v angličtině:
Jedlička Institute and Schools, teaching methods, cerebral palsy, support measures, physical disability, educational needs, education of physically disabled pupils, didactic and compensation aids.
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce “Edukace žáků v Jedličkově ústavu a školách” obsahuje informace o vzdělávání žáků s tělesným postižením. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké jsou potřeby a metody vzdělávání žáků s tělesným postižením. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké vyučovací metody, didaktické pomůcky, kompenzační pomůcky a další postupy a přístupy k žákům jsou využívané pedagogy na základní škole. Diplomová práce obsahuje analýzu přínosu Jedličkova ústavu a škol. Výzkum pracuje s následujícími metodami: strukturované rozhovory s pedagogy, zúčastněné pozorování na základní škole. Teoretická část práce obsahuje druhy tělesného postižení, souběžného postižení více vadami, Jedličkův ústav a školy a informace o vzdělávání žáků s tělesným postižením a se souběžným postižením více vadami. Praktická část práce se zabývá interakcí mezi žáky a pedagogy, mozkovou obrnou, vyučovacími metodami a potřebami žáků. Žáci potřebují bezbariérové prostředí, kompenzační pomůcky, podpůrná opatření, podporu jejich motivace a soběstačnosti. Učitelé učivo často vysvětlují a pokládají otázky. Žáci mají individuální vzdělávací plány, slovní hodnocení, klasifikaci, testy, zkoušení, exkurze a další školní kurzy. Pedagog volí vyučovací metody podle potřeb žáků. Informace o vzdělávacích a dalších potřebách jsou velmi důležité pro podporu žáků v jejich schopnostech, dovednostech, komunikaci, pohybu a dalších schopnostech důležitých pro život. Žáci podle názoru pedagogů potřebují více pomůcek a financí na pomůcky. Na tento problém se můžeme zaměřit v dalších pracích. Klíčová slova Jedličkův ústav a školy, metody vyučování, mozková obrna, podpůrná opatření, tělesné postižení, vzdělávací potřeby, vzdělávání žáků s tělesným postižením, didaktické a kompenzační pomůcky.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis “Education of Pupils at Jedlička Institute and Schools” contains information about physically disabled pupils. The aim of the diploma thesis was to discover the needs and methods of physically disabled pupils´ education. The research was focused on what teaching methods, didactic tools, compensation aids and other means and access to pupils are used by teachers at primary school. The diploma thesis includes an analysis of an asset of Jedlička Institute and Schools. The research uses the following methods: structured interviews with teachers and participant observation at primary school. The theoretical part of the thesis comprises kinds of physical disability, combined disability, Jedlička Institute and Schools and information about education of physically disabled pupils and pupils with combined disability. The practical part of the thesis deals with an interaction between pupils and teachers, with cerebral palsy, teaching methods and pupils´ needs. The pupils need a barrier-free environment, compensation aids, support measures, support of their motivation and self-sufficiency. The teachers often explain the school work and ask questions. The pupils have individual education, verbal evaluation, marks, tests, examinations, excursions and various school courses. The teacher selects teaching methods according to pupils´ needs. Information about educational and other needs are necessary for pupils´ support and a support of their abilities, skills, communication, mobility and other skills necessary for their lives. The pupils in the opinion of the teachers need more aids and the finances. This problem can be used in further research. Keywords Jedlička Institute and Schools, teaching methods, cerebral palsy, support measures, physical disability, educational needs, education of physically disabled pupils, didactic and compensation aids.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Peřinová, DiS. 7.68 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Peřinová, DiS. 6.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Peřinová, DiS. 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Peřinová, DiS. 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 1 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 154 kB