velikost textu

Forks and airdrops in cryptomarkets: Investment opportunities or thin air?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Forks and airdrops in cryptomarkets: Investment opportunities or thin air?
Název v češtině:
Forky a airdropy na kryptotrzích: Investiční příležitost nebo investice do vzduchu?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Hotovec
Vedoucí:
PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Josef Kurka
Id práce:
200990
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
kryptoměna, hard fork, airdrop
Klíčová slova v angličtině:
cryptocurrency, hard fork, airdrop
Abstrakt:
Abstrakt Kryptoměny představují relativně novou oblast výzkumu, kde zatím neproběhlo mnoho studií událostí, které by zkoumaly vliv oznámení novinek na kryp- toměnové výnosy. Tato práce zkoumá vliv oznámení hardforků a aidropů na kryptoměnové výnosy za užití metodologie event study. Forky a aidropy jsou zkoumány na 22 kryptoměnách z první stovky kryptoměn dle tržní kapitalizace. Výsledky ukázaly, že průměrné abnormální výnosy v den oznámení nejsou stati- sticky signifikantní, což je v silném kontrastu s většinou studií zkoumajících akciové trhy a ukazuje to na neefektivitu kryptoměnového trhu, jelikož ab- normální výnosy jsou statisticky signifikantní až s dvoudenním zpožděním od oznámení. Výsledky jsme interpretovali tak, že informace na kryptoměnových trzích jsou velice zmatečné a nespolehlivé a z toho důvodu investoři vyčkávají na jejich potvrzení, což se projevuje dvoudenním zpožděním. Klíčová slova kryptoměna, airdrop, hard fork Název práce Forky a airdropy na kryptotrzích: In- vestiční příležitost nebo investice do vz- duchu? E-mail autora hotovecpetr@gmail.com E-mail vedoucího práce ladislav.kristoufek@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract Cryptocurrencies present a relatively new field of study where not much re- search has been done on the effects of announcements on cryptocurrency re- turns. This thesis examines the effect of hard fork and airdrop announcements on cryptocurrency returns using the event study methodology. Fork and airdrop announcements are studied on 22 cryptocurrencies from the top 100 cryptocur- rencies ranked by their market capitalization and the results show that average abnormal returns are not statistically significant on the day of the announce- ment which is in stark contrast to most of the evidence from the stock markets and implies market inefficiency due to a 2 day lag before average abnormal re- turns become statistically significant. Our interpretation of the results is that information on cryptocurrencies are very confusing and unreliable and investors wait for their confirmation, hence the two day delay. Keywords cryptocurrency, airdrop, hard fork Title Forks and airdrops in cryptomarkets: Invest- ment opportunities or thin air? Author’s e-mail hotovecpetr@gmail.com Supervisor’s e-mail ladislav.kristoufek@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Hotovec 789 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Hotovec 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Hotovec 132 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Kurka 253 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB