velikost textu

Fylogenetický a ekologický vliv na mikrostruktury schránek měkkýšů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fylogenetický a ekologický vliv na mikrostruktury schránek měkkýšů
Název v angličtině:
Phylogenetic and ecological impact to the microstructures of mollusc shells
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Nedvědová
Vedoucí:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Simon, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Dagmar Říhová
Id práce:
200987
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mikrostruktury, schránky měkkýšů, vliv fylogeneze, vliv ekologie, uhličitan vápenatý, měkkýši, plži, mlži
Klíčová slova v angličtině:
microstructures, molluscs shells, impact of phylogeny, impact of ecology, calcium carbonate, Mollusca, gastropods, bivalves
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce shrnuje dostupné informace o mikrostrukturách schránek měkkýšů. Cílem bylo přehledné uvedení jednotlivých typů mikrostruktur pro konkrétní zástupce z různých prostředí, a také získání co možná nejvíce informací o ekologii těchto živočichů. Úvodní část práce shrnuje základní informace o stavbě schránek měkkýšů. Následuje kapitola s přehledem druhů mikrostruktur, které se u zkoumaných měkkýšů vyskytují. Další část se zabývá zastoupením mikrostruktur schránek jednotlivých druhů v terestrickém, sladkovodním a mořském prostředí. Podrobněji byl zmíněn vliv teplotních změn na mikrostrukturu ulity V. viviparus, výskyt vateritu u C. fluminea, extrémní prostředí hydrotermálních průduchů a studených vývěrů a také extrémní teploty na skalnatých pobřežích. V další kapitole jsou skupiny příbuzných měkkýšů porovnány z pohledu ekologie za účelem zjištění, zda je výskyt mikrostruktur v určité skupině dán příbuzností těchto živočichů, anebo jestli je možné, aby ke změnám mikrostruktur docházelo v závislosti na jejich rozdílné ekologii. Klíčová slova: mikrostruktury, schránky měkkýšů, vliv fylogeneze, vliv ekologie, uhličitan vápenatý, měkkýši, plži, mlži
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis summarizes the available information on microstructures of mollusc shells. The aim was to provide an overview of the different types of microstructures for specific specimens from different environments, as well as to obtain as much information as possible about the ecology of these animals. The first part summarizes the basic information on the shell formation. The following chapter summarizes known microstructure types of mollusc shells. Microstructures of molluscs living in terrestric, freshwater and marine environment are discussed. The influence of temperature changes on the shell microstructure of V. viviparus, the occurrence of vaterit within C. fluminea shells, the extreme environment of hydrothermal vents and cold seeps, as well as extreme temperatures on rocky shores, have been mentioned in more detail. The microstructures of related molluscs are compared with regard to ecology to determine whether the occurrence of microstructures in a particular group is given by the phylogeny of these animals, or if the changes in microstructures can be affected by different ecology. Key words: microstructures, molluscs shells, impact of phylogeny, impact of ecology, calcium carbonate, Mollusca, gastropods, bivalves
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Nedvědová 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Nedvědová 292 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Nedvědová 132 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Simon, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 152 kB