velikost textu

Povinnost k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Povinnost k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
Název v angličtině:
Obligation to compensate for personal injury in connection with provision of health care
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ivo Smrž
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
200984
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Povinnost k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb Předkládaná disertační práce je zaměřena na problematiku stanovení povinnosti k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Jejím cílem je provedení analýzy jednotlivých obecných skutkových podstat povinnosti k náhradě újmy na zdraví a rovněž i relevantních speciálních skutkových podstat, jejichž aplikace v této oblasti pravidelně přichází v úvahu, což značí podrobné rozebrání jejich jednotlivých prvků. Cílem disertační práce je dále interpretace koncepčních změn plynoucích z rekodifikace českého soukromého práva v oblasti závazků z deliktů se zaměřením na poskytování zdravotních služeb. Analýze je podroben i právní základ vztahu mezi lékařem a pacientem, jelikož tato analýza je klíčová pro rozhodnutí, jaké skutkové podstaty povinnosti nahradit újmu se budou v této oblasti pravidelně aplikovat. První kapitola se proto zabývá právní povahou vztahu mezi lékařem a pacientem. Druhá kapitola se věnuje povinnosti k náhradě újmy na zdraví při poskytování zdravotních služeb, tedy vymezení a analýze jednotlivých skutkových podstat povinnosti k náhradě újmy, jejichž aplikace v případě způsobení újmy na zdraví v této oblasti přichází pravidelně v úvahu, včetně obecného vymezení jejich jednotlivých prvků. Třetí kapitola se zaměřuje na protiprávnost jako na jeden z dílčích prvků povinnosti k náhradě újmy na zdraví, přičemž podstatná část této kapitoly je věnována povinnosti lékaře postupovat při poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Čtvrtá, pátá a šestá kapitola se zabývají dalšími prvky povinnosti k náhradě újmy, a to újmou, příčinnou souvislostí a zaviněním ve formě nedbalosti, to vše se zaměřením na oblast poskytování zdravotních služeb.
Abstract v angličtině:
Abstract Obligation to compensate for personal injury in connection with provision of health care This dissertation is focused on the obligation to compensate for personal injury in connection with the provision of health care. The aim of the dissertation is to analyse relevant general elements of the obligation to compensate for personal injury as well as relevant special elements of such obligation. The dissertation surveys the interpretation of conceptual changes related to the recodification of Czech private law in the area of tort law in connection with the provision of health care. Legal basis of the doctor-patient relationship will also be analysed because such analysis is crucial for determination which elements of the obligation to compensate for personal injury will regularly be applied in this field. Therefore, the first chapter is devoted to the legal nature of the doctor-patient relationship. The second chapter deals with the obligation to compensate for personal injury caused by the provision of health care, i.e. with the definition and analysis of relevant elements of such obligation in this field. The third chapter is focused on the wrongfulness as one of the significant elements of the obligation to compensate for personal injury; substantial attention of this chapter is aimed at the required standard of health care provision. The fourth, fifth and sixth chapter deal with the other elements of the obligation to compensate for personal injury, i.e. harm, causation and negligence, all this with focus on the provision of health care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivo Smrž 2.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivo Smrž 327 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivo Smrž 324 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 301 kB