velikost textu

Integration of the EU Securitization Market

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integration of the EU Securitization Market
Název v češtině:
Integrace sekuritizačního trhu Evropské Unie
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Klára Kolomazníková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
200967
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Sekuritizace; Unie kapitálových trhů; Nařízení o sekuritizaci; Jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace
Klíčová slova v angličtině:
Securitization; Capital Markets Union; Securitization Regulation; Simple, Transparent and Standardized Securitizations
Abstrakt:
Shrnutí Integrace securitizačního trhu Evropské unie Sekuritizace se v posledních letech stala předmětem regulace především kvůli své roli, kterou sehrála během finanční krize z roku 2008. Restriktivní pokrizová právní úprava vedla k výraznému snížení objemu emise evropských sekuritizačních transakcí, čímž ekonomika Evropské unie ztratila jeden z významných zdrojů financování ekonomického růstu. Tato diplomová práce se proto zaměřuje na nedávné regulatorní snahy Evropské unie sblížit a oživit evropský sekuritizační trh, které dne 17. ledna 2018 vyústily v přijetí Nařízení o sekuritizaci. Tato diplomová práce si neklade za cíl poskytnout komplexní doktrinální výklad textu předmětných právních předpisů, nýbrž má za cíl zkoumat historické, ekonomické a praktické souvislosti právní úpravy sekuritizace. Kapitola č. 1 (Securitization and Its Role in the 2008 Financial Crisis) nejprve představuje finanční krizi z roku 2008, její příčiny a dopad na evropský sekuritizační trh. V zájmu zachování úplnosti této diplomové práce je kapitola č. 2 (Capital Markets Union) věnována základní charakteristice celoevropské iniciativy nazvané Unie kapitálových trhů, protože integrace sekuritizačního trhu Evropské unie představuje jeden z jejích nejdůležitějších stavebních kamenů. Závěry zkoumání finanční krize z roku 2008 jsou využity v kapitole č. 3 (Securitization Regulation), která poukazuje na několik konkrétních vazeb mezi minulou negativní zkušeností a současným regulatorním rámcem stanoveným Nařízením o sekuritizace. Tato diplomová práce následně věnuje pozornost „jednoduchým, transparentním a standardizovaným“ sekuritizacím, postupu získání JTS označení a představuje historicky první JTS sekuritizace notifikované na evropském sekuritizačním trhu. Kapitola č. 4 (Impact of the Securitization Regulation on the Czech Republic) na závěr vyplňuje mezeru v českých právních zdrojích a hodnotí dopad Nařízení o sekuritizace na české právo a české účastníky sekuritizačního trhu.
Abstract v angličtině:
Abstract Integration of the EU Securitization Market In recent years, regulatory attention has been paid to securitization mainly because of its role in the 2008 financial crisis. The restrictive post-crisis regulatory response led to a significant reduction of the issuance volume of the EU securitization transactions whereby the EU economy lost one of the important funding channels for economic growth. This master’s thesis thus focuses on the recent EU regulatory efforts to integrate and revive the EU securitization market which resulted in the adoption of the so-called Securitization Regulation on 17 January 2018. Rather than providing a comprehensive doctrinal interpretation of the text of the laws, this master’s thesis aims to lay down the historical, economic as well as practical background of the regulation of securitizations. Firstly, Chapter 1 (Securitization and Its Role in the 2008 Financial Crisis) introduces the 2008 financial crisis, its causes and its impact on the EU securitization market. For the sake of completeness, Chapter 2 (Capital Markets Union) is devoted to basic characteristics of the EU-wide initiative called Capital Markets Union because the integration of the EU securitization market represents one of its most essential building blocks. Findings from the research on the 2008 financial crisis are utilized in Chapter 3 (Securitization Regulation) which points out several particular links between the past negative experience and the current regulatory framework laid down by the Securitization Regulation. Thereafter, attention is paid to “simple, transparent and standardized” securitizations, the process of obtaining the STS label and to the introduction of the very first STS securitizations notified at the EU securitization market. Finally, Chapter 4 (Impact of the Securitization Regulation on the Czech Republic) addresses a gap in the Czech legal sources and assesses the impact of the Securitization Regulation on Czech law and Czech securitization market participants.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Kolomazníková 733 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Kolomazníková 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Kolomazníková 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 153 kB