velikost textu

Role informačního specialisty v institucích státní správy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role informačního specialisty v institucích státní správy
Název v angličtině:
The role of the information specialist in the governmental administration institutions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Vichová
Vedoucí:
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Id práce:
200953
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
veřejná správa|státní správa|instituce státní správy|státní služba|informační instituce|informační specialista|informační profese|informační pracovník|kompetence informačních profesionálů|referent informačních systémů veřejné správy
Klíčová slova v angličtině:
Governmental administration|institutions of governmental administration|state service|information institutions|information specialist|information profession|information worker|competence of information professionals|public administration information systems officer
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Cílem diplomové práce je popsat základní charakteristiku a analyzovat informační profese České republiky ve sféře státní správy. Prostor je věnován charakteristice veřejné a státní správy. V diplomové práci je kladen důraz na instituce státní správy a jejich rozdělení. Následuje kapitola o informačních institucích a informačních složkách ve státní správě a jejich kategorizace. Jádrem práce je vymezení pojmu informační specialista. Závěrečná kapitola je věnována možnostem uplatnění absolventů oboru Informační studia a knihovnictví ve veřejné a státní správě a příkladové pozici referenta informačních systémů veřejné správy na základě analýzy inzerovaných pracovních nabídek.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the diploma thesis is to describe the basic characteristics and analysis of the information profession of the Czech Republic in the sphere of state administration. Some space of the work is devoted to the characteristics of public and state administration. The diploma thesis emphasizes the institutions of state administration and their division. The following chapter deals with information institutions and information folders in the state administration and their categorization. The core of the thesis is the definition of the concept of an information specialist. The final chapter is devoted to the possibilities of graduates in the field of Information Studies and Librarianship in Public and State Administration and the exemplary position of a public administration information systems officer based on the analysis of advertised job offers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Vichová 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Vichová 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Vichová 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 268 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 152 kB