velikost textu

Trestní řízení proti právnickým osobám

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní řízení proti právnickým osobám
Název v angličtině:
Criminal proceedings against law entities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Martin Jonák
Vedoucí:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Id práce:
200945
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní řízení proti právnickým osobám, právnická osoba, úkony právnické osoby, výkon trestů, zajišťovací opatření
Klíčová slova v angličtině:
Criminal proceedings against legal entities, legal entity, acts of legal persons, execution of punishments, provisional and protective measures
Abstrakt:
Trestní řízení proti právnickým osobám Abstrakt Od 1.1.2012 vstoupil na našem území v platnost dosud neznámý institut trestní odpovědnosti právnických osob, který je upraven v zákoně č. 418/2011 Sb. Do té doby bylo možné stíhat pouze jednotlivce a české platné právo neznalo kolektivní trestní odpovědnost. Cílem této práce je podrobněji rozebrat procesní část zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, konkrétně pak blíže pojednat o specifických odlišnostech v řízení proti právnickým osobám, které se z povahy věci odlišují od obecných ustanovení v řízení proti fyzickým osobám. Jedná se tak o ustanovení upravující zajišťovací opatření, úkony právnické osoby, její obhajobu a jednotlivé výkony specifických trestů, které lze uložit pouze právnické osobě. Práce obsahuje právní prameny jak z oblasti mezinárodního práva, respektive unijního práva tak i z oblasti vnitrostátního práva. Kromě těchto předpisů jsou v práci zmíněny odborné články i publikace řady předních českých odborníků, kteří se zabývají problematikou trestní odpovědnosti právnických osob. Dále pak práce obsahuje i některé důležité judikáty, které v souvislosti s trestním řízením proti právnickým osobám byly vydány. Práce navíc obsahuje kromě těchto zvláštních a odlišných ustanovení i instituty, které zákon výslovně nezmiňuje, ale lze je v řízení použít (compliance program, možnost odklonů včetně statistiky využitelnosti, zásada zákazu sebeobviňování, úprava společného řízení proti mladistvým a právnickým osobám). Práce v některých místech zmiňuje i instituty hmotného práva, avšak ty jsou zmiňovány pouze okrajově a pouze v případech, kdy mají určitou souvislost a využitelnost i v procesní rovině. V závěru této práce pak autor hodnotí samotný právní předpis a dále navrhuje právní úpravu de lege ferenda, která by dle jeho názoru výše zmiňovanému zákonu prospěla.
Abstract v angličtině:
Criminal proceedings against law entities Summary The Act no. 418/2011 Coll., Act on Criminal Liability of Legal Entities and Proceedings Against Them came into force on 1st January 2012. Up until that point the legal entities could not have been prosecuted for crimes, because we had only personal liability in our country. The purpose of this diploma thesis is to research the procedural part of Act no. 418/2011 Coll., the criminal liability of legal entities and proceedings against them in more detailed way, especially discuss the specific differences in criminal procedure against legal entities, which differ from the general provisions in criminal procedure against natural persons. These specific differences contain provisions of provisional and protective measures, acts of legal entities, defense of legal entities and specific executions of punishments, which can be inflicted only to legal entities. This thesis mentions legal acts of international law, legal acts of European Union law and legal acts of national law. Moreover, the thesis contains references to articles and publications by notorious Czech criminal law experts, who research the problematics of the criminal responsibility of legal entities. This thesis includes some important judicial decisions, which were issued and are related to criminal procedure against legal entities. Moreover, the work mentions except for the above mentioned provisions even those, which are not mentioned in the Act, but they can be used during the criminal procedure as well (for example compliance program, diversions in criminal proceeding including statistical data of usability, principle of prohibition of forcing self-incrimination, institution of criminal procedure against juveniles and legal entities together). Thesis also mentions some of the institutions of substantive law, those however are mentioned only marginally and only in such cases, where a significant relevance to the procedural law can be spotted. In the end of the thesis, the author of it judges the Act and he proposes new approaches de lege ferenda, which could benefit the Act in his humble opinion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martin Jonák 775 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martin Jonák 352 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martin Jonák 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 152 kB