text size

Vládna kríza na Slovensku v roku 2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Vládna kríza na Slovensku v roku 2018
Title (in czech):
Vládní krize na Slovensku v roce 2018
Titile (in english):
The Slovak government crisis in 2018
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Jakub Šedivý
Supervisor:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Thesis Id:
200933
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Political Science (23-KP)
Study programm:
Political Science (B6701)
Study branch:
Political Science and International Relations (PMV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/06/2019
Defence result:
Fail (F)
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
prezident, vláda, ústavné zvyklosti a právomoci, kríza, novinár, Andrej Kiska, Robert Fico, Peter Pellegrini, Ján Kuciak, Slovenská republika
Keywords:
president, government, constitutional customs and power, crisis, journalist, Andrej Kiska, Robert Fico, Peter Pellegrini, Ján Kuciak, Slovak Republic
Abstract (in czech):
Anotácia Pravidelná interakcia vlády a prezidenta Slovenskej republiky s cieľom ovplyvniť verejnú mienku zohrala v spoločnosti taktiež dôležitú úlohu počas daného obdobia. Časté absurdné obvinenia a útoky na jednotlivých predstaviteľov slovenskej politickej scény začali vyvolávať mnoho podozrení a otázok. Snaha o ovplyvnenie verejnej mienky bola prioritou všetkých vládnych predstaviteľov, vrátane samotného prezidenta. Cieľom mojej bakalárskej práce je prispieť s využitím relevantných informácií k objasneniu problematiky, zhodnoteniu celej situácie - rekonštrukcia a vývoj krízy z pohľadu prezidenta. Podstatou práce je analýza postupov prezidenta, najmä rozdiely medzi skutočnými právomocami, ktoré vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky a praxou, pretože dôležitú úlohu v spoločnosti počas krízy zohral aj prezident. Výskumnou otázkou teda je zistiť, akú úlohu zohral sám prezident v danej kríze, či prekračoval svoje ústavné právomoci a porušoval ústavné zvyklosti, alebo naopak, jeho jednanie bolo celkom v súlade s ústavnými právomocami a zvyklosťami.
Abstract:
Annotation The regular interaction between the government and the President of the Slovak Republic in case of influencing public opinion during the period also played an important role in society. Many absurd allegations and attacks on individual representatives of the Slovak political scene have caused many doubts and questions about concrete problems. Efforts to influence the public opinion were a priority for all government officials, but also for the president himself. The supposed aim of my bachelor thesis should be to contribute to clarify the issue, evaluate the whole situation – reconstruction and development of the crisis from the perspective of the president from relevant information. The essence of the thesis is the analysis of presidential practices, especially the differences between the real powers that arise from the Constitution and practice due to the fact that the President of the Slovak Republic played an important role in the society during the crisis. The research question is, therefore, to find out what role the President played in the crisis, whether he exceeded his constitutional powers and violated constitutional customs, or his actions were fully in accordance with constitutional powers and customs.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Jakub Šedivý 714 kB
Download Abstract in czech Jakub Šedivý 103 kB
Download Abstract in english Jakub Šedivý 100 kB
Download Supervisor's review PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 673 kB
Download Opponent's review PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 526 kB
Download Defence's report PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 153 kB