text size

Informovaný souhlas (srovnávací studie)

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Informovaný souhlas (srovnávací studie)
Titile (in english):
Informed Consent (Comparative Study)
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Bc. Jakub Franta
Opponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Thesis Id:
200930
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
24/05/2018
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt: Informovaný souhlas patří mezi nejvíce diskutovaná témata zdravotnického práva. Předkládaná diplomová práce se snaží k této diskuzi přispět formou srovnávací studie české právní úpravy s právní úpravou kanadského common law, zaměřené na základní otázky dané problematiky. Práce je členěna na šest částí. První z nich se věnuje poučení a souhlasu s léčbou v pojetí paternalistického a partnerského modelu vztahu lékaře a pacienta. Druhá část práce poskytuje přehled relevantních českých i kanadských právních pramenů a zároveň jsou touto cestou představeny klíčové milníky ve vývoji informovaného souhlasu v obou zemích. Třetí část práce rozebírá pojem informovaného souhlasu. Ve čtvrté části práce je pozornost zaměřena na poučení – na jeho obsah a rozsah, formu a další související aspekty. Pátá část práce se zabývá samotným souhlasem - jeho náležitostmi, odvoláním souhlasu a také odmítnutím souhlas poskytnout. Konečně šestá část práce se věnuje specifické úpravě vážící se k nezletilým pacientům. Lze jednoznačně konstatovat, že v základních rysech informovaného souhlasu se zkoumané právní úpravy spíše shodují. Rozdíly jsou patrné až při rozboru detailních aspektů a často se jedná o otázky techničtějšího rázu (např. stanovení okruhu osob informovaných namísto či vedle pacienta). Výjimečně je ale možné nalézt i rozdílné přístupy v řešení některých právních problematik (např. ohledně otázky, kdo pacienta informuje). V těchto záležitostech lze přitom shrnout, že kanadské právo ponechává zpravidla více prostoru pro realizaci autonomie jednotlivce a také umožňuje flexibilnější přístup dle okolností případu. S tím se však také váže mnohdy přísnější pojetí odpovědnosti, horší předvídatelnost práva a v konečném důsledku pravděpodobně i větší vytíženost soudů. Kromě toho má doktrína informovaného souhlasu v Kanadě velmi dlouhou tradici, může tak čerpat z mnohem rozsáhlejší a propracovanější soudní praxe a navíc se zde vyvíjela přirozenou cestou v reakci na proměny ve společnosti. Naproti tomu v České republice se zkoumaný institut prosadil mnohem později, a to nejprve v podobě etické a právní normy, na kterou až následně musela místní společnost reagovat.
Abstract:
Abstract: Informed consent is one of the most discussed issues of medical law. This thesis tries to contribute to the discussion through a comparative study between Czech law and Canadian law (the common law part of Canadian law), focusing on the basic components of the subject matter. The thesis is divided into six parts. The first one deals with information disclosure and consent to treatment in the paternalistic model and the participatory model of a doctor-patient relationship. The second part provides an overview of relevant Czech and Canadian legal sources and also of key milestones in the development of informed consent in both countries. The third part of the thesis discusses the concept of informed consent. The fourth part is focused on the disclosure – its content and scope, form and other related aspects. The fifth part of the thesis deals with the consent itself – its elements, the withdrawal of consent and the refusal to give consent. Finally, the sixth part deals with the specifics of minors. With regard to the basic features of informed consent, it can be clearly stated that the compared legal systems are fundamentally the same. Differences can be seen only when analysing the subject matter into very great detail and those differences are usually various technicalities (e.g. determination of persons to be informed instead of or next to a patient). Exceptionally, however, it is possible to find completely different approaches to solving some legal issues (e.g. regarding the question of who informs the patient). In these matters, it can be summed up that Canadian law leaves more scope for the autonomy of individuals and also allows a more flexible approach according to the circumstances of the case. However, this also implies a more stringent concept of liability, worse predictability of law, and, ultimately, a higher capacity utilisation of the judicial system. Besides, in Canada, the doctrine of informed consent has a very long tradition, it can stem from a much more extensive and sophisticated judicial practice, plus it has evolved naturally in response to changes in society. On the other hand, in the Czech Republic, the institute emerged much later – firstly in the form of an ethical and legal norm to which the local society had to respond.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jakub Franta 1.38 MB
Download Abstract in czech Bc. Jakub Franta 75 kB
Download Abstract in english Bc. Jakub Franta 66 kB
Download Opponent's review JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 158 kB
Download Defence's report 352 kB