velikost textu

Specifika sociální práce s klienty se sluchovými vadami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika sociální práce s klienty se sluchovými vadami
Název v angličtině:
Social work clients with hearing disorders
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Denisa Sittová
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Oponent:
MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Id práce:
200926
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klíčová slova Osoby se sluchovou vadou, specifika sociální práce, poskytovatelé sociálních služeb
Klíčová slova v angličtině:
Keywords Persons with hearing defects, specifics of social work, social service providers
Abstrakt:
ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji specifikám sociální práce s klienty se sluchovými vadami. Smyslem mojí práce je zjistit, jaké zkušenosti mají studenti českých škol s osobami se sluchovými vadami a jak se v této problematice orientují. Tato práce je rozdělená do dvou hlavních částí: Teoretické a praktické. Teoretická část mé práce se člení do dvanácti kapitol, které jsou zaměřeny na surdopedii, dělení sluchových vad, diagnostiku, screening sluchu, vzdělávání a v neposlední řadě na komunikaci, kompenzační pomůcky a specifika sociální práce. V praktické části jsem pomocí dotazníku zjišťovala základní informace od studentů z Husitské teologické fakulty. Zajímalo mě, zda jsou u nás na fakultě studenti, kteří se v této problematice orientují a zda by do budoucna měli zájem pracovat s osobami se sluchovou vadou.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In my thesis I deal with the specifics of social work with clients with hearing defects. The purpose of my work was to find out what experiences the students of Czech schools have with people with hearing impairments and how they orient themselves in this issue. This thesis is divided into two main parts: Theoretical and Practical. The theoretical part of my work is divided into twelve chapters, which are focused on surdopaedia, hearing impairment, diagnostics, hearing screening, education and last but not least communication, compensatory aids and specifics of social work. In the practical part I used the questionnaire to find out basic information from students from the Hussite Theological Faculty. I was wondering if there are students at the faculty who are interested in this issue and whether they would like to work with people with hearing impairment in the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Sittová 1.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Denisa Sittová 305 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Sittová 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Sittová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 581 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. 332 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB