velikost textu

Tempo hry v tenisové dvouhře žen na US Open 2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tempo hry v tenisové dvouhře žen na US Open 2018
Název v angličtině:
The pace of the game in the women´s tennis singles at the US Open 2018
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Petrskovský
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Kočíb
Oponent:
PhDr. Jan Carboch, Ph.D.
Id práce:
200878
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tempo hry, US Open 2018, tenis, výměna
Klíčová slova v angličtině:
Pace of game, US Open 2018, tennis, rally
Abstrakt:
Abstrakt: Název práce: Tempo hry v tenisové dvouhře žen na US Open 2018. Cíl práce: Cílem této diplomové práce je zjištění tempa hry ve výměně na US Open 2018 v tenisové dvouhře žen a porovnání tempa hry ve výměně po prvním podání a po druhém podání. Dále chceme porovnat tempo hry úvodních a závěrečných kol, obdobně chceme porovnat tempo hry ve výměnách v utkáních s účastí vybrané hráčky. Metoda: Základní metodou, která byla při této práci využita, je notační systémová analýza. Předmětem této metody bylo nepřímé pozorování videozáznamů 11 utkání dvouhry žen na turnaji US Open 2018. Sledovanými proměnnými byl čas výměny a počet úderů ve výměnách. Byla stanovena podmínka minimálního počtu odehraných úderů ve výměně, která činila čtyři a více úderů mezi hráčkami Na základě těchto zaznamenaných údajů bylo vypočítáno tempo hry podílem času rozehry a počtem úderů. Výsledky: Průměrné tempo hry ve výměně je 1,48 ± 0.06 vteřin. Průměrný počet úderů ve výměně je 6,68 ± 0,9, průměrná délka výměny je 9,86 ± 1,35 vteřin. Průměrné tempo hry ve výměně po prvním podání bylo o 0,11 vteřin pomalejší, než tempo hry ve výměně po druhém podání. Rozdíl v průměrném tempu hry ve výměně po prvním a po druhém podání byl potvrzen jako statisticky nevýznamný. Průměrné tempo hry ve výměně v utkáních s účastí vybrané hráčky bylo v úvodním kole o 0,13 vteřin rychlejší než v závěrečných kolech., tento rozdíl byl potvrzen jako statisticky významný. Klíčová slova: Tempo hry, US Open 2018, tenis, výměna
Abstract v angličtině:
Abstract: Thesis name: The pace of the game in the women's tennis singles at the US Open 2018. The purpose of thesis: The purpose of this thesis is finding the pace of the game in rally at the US Open 2018 in the women's tennis singles and comparing the pace of the game in rally after the first serve and after the second serve. Also we want to compare the pace of the opening and closing games, similarly we want to compare the pace of the game in rally in matches with the participation of the selected player. Method: The basic method, which has been used in this thesis, is the notational system analysis. The subject of this method was the indirect observing of video recordings 11 women's singles matches at the US Open 2018. The variables monitored were the replacement time and the number of beats in rally. There was a condition for the minimum number of strokes played in rally, which was four or more strokes between players. Based on the recorded data, the pace of the game was calculated by dividing the rally time and beats. Results: The average pace of the game is 1,48 ± 0,06 seconds. The average number of strokes in rally is 6,68 ± 0,9, the average rally time is 9,86 ± 1,35. The average pace of rally in the post-filing session was 0,11 seconds slower than the pace of rally in the second post. The difference in the average game pace after the first and after the second serve was confirmed as statistically unimportant. The average pace of rally in matches with the participation of a selected player was 0,13 seconds faster in the opening round than in the final rounds. This difference was confirmed as statistically important. Keywords: Pace of game, US Open 2018, tennis, rally
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Petrskovský 2.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Petrskovský 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Petrskovský 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Kočíb 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Carboch, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Kočíb 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Martin Petrskovský 209 kB