velikost textu

Povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení
Název v angličtině:
Duty of pleading and duty of proof in the contetious civil proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Nováková
Vedoucí:
JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
200876
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Povinnost tvrzení, povinnost důkazní, břemeno tvrzení, břemeno důkazní.
Klíčová slova v angličtině:
Duty of pleading, duty of proof, burden of pleading, burden of proof.
Abstrakt:
Resumé Tématem diplomové práce je povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení. Uvedené povinnosti patří mezi základní instituty procesního práva. Tím, že účastník řízení splní obě povinnosti a zároveň unese odpovídající břemena, zvyšuje šanci na svůj úspěch ve sporu. Pokud by byl nečinný, jeho pasivita se může odrazit na výsledku sporu. Cílem mé práce bylo pojednat o základních povinnostech v civilním řízení v rámci osmi kapitol. V první kapitole je zmíněn historický exkurz, zde uvádím, jakým způsobem byly výše uvedené povinnosti upraveny v předchozích úpravách občanského procesního práva. Jedná se pouze o nástin historického vývoje. V druhé kapitole se stručně věnuji aktuálnímu pojetí – de lege lata. V navazující třetí kapitole se již zabývám povinností tvrzení a povinností důkazní v obou typech nalézacího řízení, a to ve sporném a nesporném řízení. Kdy ve sporném řízení se vyžaduje vyšší aktivita účastníků řízení oproti účastníkům v nesporném řízení. Kapitola čtvrtá je zaměřena na detailnější popis obou procesních povinností a k nim odpovídajících břemen. Jsou zde uvedené i různé teorie důkazního břemene. A případy, kdy dojde k přesunu důkazního břemene na protistranu. Pátá kapitola je zaměřena na žalobu, ale pouze co se týče procesních povinností, jedná se o minimální požadavek zákona, na obsah žaloby, aby tedy žaloba byla soudem vůbec projednatelná, a jaké následky budou mít neodstraněné vady podání. V kapitole také zmiňuji stanoviska vyšších soudů ke splnění povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní, kdy ještě považují obě povinnosti za splněné. Procesní povinnosti nemá pouze žalobce, ale také žalovaný. Těmi se zabývám v kapitole číslo šest. Zde uvádím i dvě formy výzvy soudu, které může soud uplatit vůči žalovanému, aby se k projednávané věci i on vyjádři. Dále rozebírám jaké následky bude žalovaný nést, pokud výzvu soudu neuposlechne. Sedmá kapitola pojednává o koncentraci řízení, neboť nepochybně souvisí s procesními povinnostmi civilního řízení. Vymezuje, do kdy účastníci mohou uvádět rozhodující skutečnosti a navrhované důkazy. A kdy už soud k dalším návrhům stran přihlížet nebude. S ohledem na projednání rekodifikace občanského soudního řízení, zmiňuji i budoucí pojetí povinnosti tvrzení a povinností důkazní – pojetí de lege ferenda. V osmé kapitole se věnuji z pohledu de lege ferenda též koncentraci řízení, která oproti povinnostem by měla projít radikálnější změnou.
Abstract v angličtině:
Summary The thesis topic is Duty of pleading and duty of proof in the contentious civil proceedings. The hereby stated obligations belong to the basic concepts of procedural law. If the interested party fulfils both obligations together with bearing the corresponding burdens, it increases its chance of success in a dispute. Supposing it was inactive, its inactivity might be reflected in the dispute result. My thesis aim was to deal with essential obligations in civil proceedings within eight chapters. In chapter one I mention historical excurcus where I introduce how the above stated obligations were adjusted in the previous civil procedural law regulations. It is only an outline of the historical development. Chapter two I briefly devote to the current concept – de lege lata. In the subsequent chapter three I deal with the burden of pleading and burden of proof in both types of declaratory proceedings namely in contentious and non-contentious proceedings. Where the contentious proceedings require higher activity of the interested parties in comparison with the interested parties in the non- contentious proceedings. Chapter four is focused on detailed description of both procedural obligations and to them corresponding burdens. Besides other various theories of burden of proof are stated here. And also cases when there is a shift in the burden of proof to the opposing party. Chapter five is focused on civil action but only with respect to the procedural obligations, that is about minimum requirement of the law for the content of the civil action so that the civil action was even negotiable by court and what consequences the irregulaties in procedural documents will have. In this chapter I also mention opinions of superior courts to the compliance of the burden of pleading and burden of proof when they still regard both burdens as satisfied. Procedural obligations do not concern only the prosecutor but also the person charged. I deal with these in chapter six. I also state there two forms of the request of the court, which the court can apply against the person charged so that he had opportunity to present his case too. Further I analyse what consequences the person charged will bear supposing he ignores court´s request. Chapter seven deals with concentration proceedings as it is undoubtedly connected with the procedural obligations of the civil proceedings. It defines until when the participants can present decisive facts and proposed evidence, and when the court will not take other proposals of the parties into account anymore. With regard to the discussion on reform of the civil proceedings I also mention the future concept of burden of pleading and burden of proof – the concept of de lege ferenda. Among other I devote chapter eight to the concentration proceedings from the perspective of de lege ferenda which unlike the obligations should undergo a more radical change.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Nováková 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Nováková 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Nováková 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D. 403 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB
Stáhnout Errata Mgr. Hana Nováková 448 kB