velikost textu

Špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.-16. století v kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.-16. století v kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě
Název v angličtině:
The hospital of the Holy Spirit in Krnov in 14th to 16th century in context of medieval hospice care in middle Europe
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alena Vocelková
Vedoucí:
Mgr. Stefan Scholz
Oponent:
PhDr. Marek Pučalík
Id práce:
200865
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
14.–16. století, Krnov, Slezsko, špitálnictví, středověk, archeologie, stavební historie, minorité, Řád německých rytířů, sv. Duch, špitál, kulturní památka
Klíčová slova v angličtině:
14th to 16th century, Krnov, Silesia, hospice care, Middle Ages, archeology, building history, Franciscans, Teutonic Order , Holy Spirit, hospital of Holy Spirit, hospital, culture heritage
Abstrakt:
Anotace Špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.–16. století v kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě Práce je zaměřena na špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.-16. století a jeho zařazení do kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě. Vychází z proseminárních a seminárních prací zaměřených na středověké špitálnictví a významově navazuje na bakalářskou práci autorky Špitál sv. Alžběty ve Wrocławi v širším kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě. Špitál sv. Ducha však vznikl oproti špitálu sv. Alžběty v pozdějším období, proto je diplomová práce zaměřena spíše na špitály vznikající ve vrcholném středověku, které si svůj hlavní rozvoj zažily během pozdního středověku. Ve druhé kapitole se práce bude věnovat rozboru sídelní topografie tohoto centra v rámci středověkého Krnova. V kapitolách 3.–6. bude autorka postupovat výjimečně z větší části na základě moderní a novodobé literatury, vzhledem buď k absenci literatury starší a nebo její nespolehlivosti. Středověká část špitálu sv. Ducha dnes existuje jen v základech a zbytcích zdiva, během 18. století byl špitál s kostelem přestavěn – barokně (kostel) a později klasicistně (špitál) a v této fázi se dochovaly budovy dodnes. Proto budou klíčovým zdrojem pro tyto kapitoly také archivní dokumenty a archeologické a stavebně–historické zprávy. Ve 3. kapitole se autorka pokouší o co nejúplnější heuristiku a interdisciplinární rozbor primární literatury týkající se krnovského špitálu. Ta vzniká spíše až ve 20. století, kdy se obnovil zájem o špitál. Další 4. kapitola se věnuje vzniku a architektonickému vývoji špitálu. Ten je zcela zásadní, protože prameny týkající se majetkově správního vývoje špitálu jsou ve velmi fragmentálním stavu. Nedochovaná středověká část špitálu je ale velmi dobře archeologicky a stavebně historicky prozkoumána, proto se jedná o jednu z nejzásadnějších kapitol. V kapitole 5 pak dojde na rozbor majetkově správního vývoje, skrze tři podkapitoly z nichž dvě se věnují řádům, spravujícím špitál. Ohledně prvního z nich – řádu německých rytířů se dodnes vedou diskuze, zda tento řád špitál opravdu spravoval. Bádání je zde stále otevřené. Autorka se rozhodla správu tímto řádem do práce zařadit a v podkapitole 5.2. bude tato problematika dále rozebrána. Podkapitola 5.3. se potom dále bude věnovat správě minority. V obou těchto podkapitolách se nachází stručný přehled o každém z těchto řádů, vzhled k rozsahu práce je omezen na minimum nutné pro pochopení fungování špitálu. Práce je primárně zaměřená na špitál a kostel sv. Ducha, a proto se informace týkající se samotných řádů – řádu německých rytířů a minoritů zakládají jen na poznatcích nejnovější a nejzákladnější literatury. V následující krátké 6. kapitole se autorka rozhodla krátce věnovat současnému stavu špitálu, protože špitál dodnes funguje jako varhanní koncertní síň a je všemožně využíván. Budova zkrátka žije, je o ni pečováno, což autorka považuje za důležité, a tak se významu a funkci této budovy v současnosti bude krátce věnovat. Špitál i s kostelem je dnes také veden jako kulturní památka, samozřejmě v jeho dochované podobě, která je výsledkem barokních a klasicistních přestaveb. V závěrečné kapitole se pak autorka věnuje zařazení špitálu sv. Ducha do kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě. Tedy jak si malý krnovský špitál stojí v porovnání s nejzásadnějšími dochovanými evropskými špitály a zároveň se pokusí dát špitál sv. Ducha do kontextu s jinými evropskými menšími špitály podobného typu. Klíčová slova 14.–16. století, Krnov, Slezsko, špitálnictví, středověk, archeologie, stavební historie, minorité, řád německých rytířů, sv. Duch, špitál, kulturní památka
Abstract v angličtině:
Abstract The hospital of the Holy Spirit in Krnov in 14th to 16th century in context of medieval hospice care in middle Europe The thesis is focused on the hospital of the Holy Spirit in Krnov in 14th to 16th century and his inclusion into the context of medieval hospice care in the middle Europe. It is based on proseminar and seminar works focused on medieval hospice care and in importance and theme is follow up of author’s Bachelor thesis Špitál sv. Alžběty ve Wrocławi v širším kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě (The hospital of st. Elisabeth in Wrocław in wider context of medieval hospitality in middle Europe). The hospital if Holy Spirit was erected in later period than hospital of St. Elisabeth. That is the reason why is the diploma thesis focused of hospitals which was erected in the peak of the Middle Ages these hospitals have got period of main development during the late Middle Ages. In the second chapter the thesis will be focused on analysis of the residential topography of this religious center in scope of medieval Krnov. In chapters 3rd to 6th will be exceptionally from the larger part based on the basic modern literature because the oldest literature is absent or unreliable. Medieval part of the hospital of Holy Spirit is these days existing only in rudiments and base of masonry. During the 18th century was the hospital rebuild into baroque and classicist phase and in this phase is in present state. This is the reason why are the important sources for these chapters also archive documents and archeological and architecture historical reports. In third chapter the author is trying to do fully heuristics analysis and detailed interdisciplinary analysis of primary literature about hospital of Holy Spirit in Krnov. Literature on this topic was created mostly in 20th century, because it is period of new interest in the hospital. The next fourth chapter will be focused on origin and architectonical development of hospital. This is of the most importance because sources related on property development are in very fragmental state. Unattended medieval part of hospital is very good archeological and architecture historical explored so this is the reason why the chapter fourth is chapter of most importance. In chapter five will be analysis of property development through three subchapters. Two of them are devoted to orders who have got the hospital in administration (or care). The first of them - Order of German Knights is a sensitive topic because there are still discussions about amount of care of German Knights in Krnov hospital. The research is still open here. The author decided to place care of German Order in hospital into thesis and in subchapter 5.2. will be this problematics widely looked on. Subchapter 5.3. will be devoted to administration by early Franciscans Order. In both of these subchapters is a brief overview about both of these Orders. Author decided to based the next chapter six on the current state of hospital in Krnov. Because the hospital in to these days functional as Organ Concert Hall. The building is alive and is taken care about it and author thinks that this is important and amazing. Hospital and church of Holy Spirit in Krnov is written down as one cultural monuments of Czech Republic, of course in the current state of buildings. In the final chapter will be author working on inclusion hospital of Holy Spirit into the context of medieval hospice care in middle Europe. How is the small Krnov hospital in comparation the most basic preserved European hospitals and it will try to put the Krnov hospital in context with other small European hospitals of similar type. Keywords 14th to 16th century, Krnov, Silesian, hospice care, Middle Ages, archeology, history of architecture, Franciscans, Order of German Knights, Holy Spirit, hospital of Holy Spirit, hospital, culture monument
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Vocelková 60.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Vocelková 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Vocelková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Stefan Scholz 1.43 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Pučalík 551 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 154 kB