velikost textu

Architektura moci ; Síla architektury a její efektivní využití v právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Architektura moci ; Síla architektury a její efektivní využití v právu
Název v angličtině:
Architecture of Power : The Power of Architecture and its effective Use in Law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Veselá
Vedoucí:
Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Id práce:
200864
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
architektura, právo, vězení
Klíčová slova v angličtině:
architecture, law, prison
Abstrakt:
Architektura moci: Síla architektury a její efektivní využití v právu Abstrakt Diplomová práce se zabývá vztahem práva a architektury a jejich vzájemným působením. Soustředí se na oblast vězeňství, v níž se tyto dva obory prolínají, a dospívá k závěru, že vězeňský systém by měl reagovat na změnu pojetí trestu a trestání a přizpůsobit tomu podobu vězeňských budov. Práce je rozdělena do šesti částí, které jsou dále členěny na kapitoly a podkapitoly. První část pojednává obecně o architektuře a jejím poslání. Nejprve se zabývá samotným pojmem, poté okolnostmi, za jakých architektura vzniká a též funkcemi, které architektura ve společnosti zastává. Zabývá se rovněž působením prostoru na člověka i provázaností architektury a moci či reprezentativní rolí některých budov. Tato část je pojata jako obecný úvod a slouží k dokreslení podstaty zvoleného tématu diplomové práce. Druhá část je věnována vztahu práva a architektury, tedy tomu, jak se architektura do práva promítá. První kapitola se soustředí na architektonická díla právo reprezentující a na jejich symboliku, druhá kapitola pak na kriminologický směr CPTED, který z architektury a urbanismu přímo vychází. Stěžejní část práce je věnována vězeňství a vězeňské architektuře. Vězeňství zde slouží jako ukázkový příklad oboru, v němž se právo i architektura ve velké míře uplatňují a vzájemně kooperují. Ve třetí části je nejprve vysvětlen smysl trestu a jeho postupná proměna v čase, poté je stručně zmapována historie trestání a popsány základní penologické systémy. Následuje pasáž věnovaná českému vězeňskému systému, jeho historickému vývoji i současné situaci. V závěru je rozebrána nová koncepce českého vězeňství, její systematika a cíle. Klíčovou pasáží celé práce jsou čtvrtá a pátá část, které se soustředí na vězeňskou architekturu a nový trend otevřených věznic. Čtvrtá část popisuje vliv prostředí věznice na vězně a jeho nápravu, zmiňuje konkrétní věznici a její architektonické řešení a analyzuje současný stav českých věznic a jeho možný vývoj. V páté části je rozebrán koncept otevřených věznic a jeho využití v praxi v zahraničí i v České republice. Prostor je věnován též právním aspektům otevřených věznic. Poslední kapitola páté části přináší ilustrativní příklad otevřené věznice – návrh projektu otevřené věznice zpracovaný studentkou architektury. Závěrečná šestá část se zabývá dalšími aspekty českého vězeňství a zvažuje možná zlepšení v jiných oblastech vyjma architektury. Zmiňuje významnost vylepšení podoby vazebních věznic, stejně jako důležitost postpenitenciární péče. Věnuje se též profesi vězeňského dozorce a uvažuje i nad celkovou proměnou pojetí trestání a důstojnějším přistupování k vězňům. Smyslem práce je na příkladu vězeňské architektury ukázat, jaký vliv architektura na své uživatele má a jakým způsobem je možné toho ve vězeňství využít. Cílem práce je upozornit na důležitost vězeňské architektury a akcentovat to, že tento prvek vězeňství hraje v procesu nápravy zásadní roli. Klíčová slova: architektura, právo, vězení
Abstract v angličtině:
Architecture of Power: The Power of Architecture and its effective Use in Law Abstract This thesis is concerned with the relationship between law and architecture and their mutual effects. It is focused on the subject of the prison system where these two fields intertwine, and concludes that the prison system should react to the changing conception of punishment and adapt the appearance of prison buildings. The thesis is divided into six parts which are further subdivided into chapters and subchapters. The first part introduces generally architecture and its mission. First, it deals with the concept itself then with the circumstances under which architecture arises, and also the functions that architecture has in society. It also deals with the impact of a space on humans, with the interconnection of architecture and power or with the representative role of some buildings. This part is a general introduction and it illustrates the nature of the chosen topic of this thesis. The second part deals with the relationship between law and architecture, i.e. how architecture projects into law. The first chapter focuses on architectural works representing law and its symbolism, the second chapter on the criminological approach CPTED which is directly based on architecture and urbanism. The main part of this thesis deals with the prison system and prison architecture. The prison system serves as a prime example of a field in which law and architecture are widely applied and cooperate. The third part explains the meaning of punishment and its gradual transformation in time, then it briefly outlines the history of punishment and describes the basic of penological systems. This is followed by a passage introducing the Czech prison system, its historical development and the current state. In the end, the new conception of the Czech prison system is analysed, including its systematics and objectives. The fourth and fifth part are the key passages of the thesis, focusing on prison architecture and the new trend of open prisons. The fourth part describes the influence of the prison environment on prisoners and their correction, it mentions a specific prison, its architectural design, and analyzes the current state of Czech prisons and their possible development. The fifth part discusses the concept of open prisons and its use in practice, both abroad and in the Czech Republic. Legal aspects of open prisons are discussed as well. The last chapter of the fifth part presents an illustrative example of an open prison – a project of an open prison designed by an architecture student. The final sixth part deals with other aspects of the Czech prison system and considers possible improvements in other fields except architecture. It mentions the importance of improving the design of custodial prisons, as well as the importance of postpenitentiary care. It evaluates the prison guard profession and considers the overall change of understanding of punishment and a more dignified approach to prisoners. The purpose of this work is to show on the example of prison architecture what influence architecture has on its users and how this can be used in the penology. The aim of the thesis is to highlight the importance of prison architecture and to accentuate that this element of the prison system plays a crucial role in the process of correction. Key words: architecture, law, prison
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Veselá 3.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Barbora Veselá 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Veselá 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Veselá 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. 152 kB