velikost textu

Oddlužení jako způsob řešení úpadku fyzické osoby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oddlužení jako způsob řešení úpadku fyzické osoby
Název v angličtině:
Discharge of debtor as a method of resolving bankruptcy of a natural person
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavlína Rampová
Vedoucí:
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
200829
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oddlužení, dlužník, úpadek
Klíčová slova v angličtině:
discharge, debtor, bankruptcy
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je komplexně shrnout účinnou právní úpravu oddlužení fyzických osob jako jednoho ze sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka, tuto úpravu kriticky zhodnotit a pojednat o jejím možném vývoji do budoucna. V úvodních kapitolách této práce je definován pojem úpadku, zahájení insolvenčního řízení a jeho účinky. Následně je pojednáno o samotném oddlužení fyzických osob a pozornost je věnována celému oddlužovacímu řízení – od povolení oddlužení, přes jeho schválení a rozhodnutí o způsobu oddlužení, až po úspěšné skončení řízení a osvobození dlužníka od placení zbytku dluhů. V práci jsou rozebrány předpoklady přípustnosti oddlužení, definovány osoby, které jsou aktivně legitimovány k podání návrhu na povolení oddlužení, dále jsou zevrubně rozebrány možné formy oddlužení a v krátkosti jsou shrnuta specifika společného oddlužení manželů. Tato práce neponechala bez povšimnutí ani některé konkrétní problémy způsobené aplikací dosud nedostatečně upravených ustanovení insolvenčního zákona (i přes jeho četné novelizace) a jejich nejednotným výkladem ze strany insolvenčních soudů. Tato diplomová práce reflektuje prodlužnický vývoj institutu oddlužení v českém insolvenčním právu a upozorňuje na legislativní změny, které byly provedeny novelou zák. č. 294/2013 Sb. účinnou od 01. 01. 2014 a zejména pak novelou zák. č. 64/2017 Sb. účinnou od 01. 07. 2017. V práci je poukazováno na stále více patrnou převahu sociálního aspektu oddlužení nad snahou o dosažení co největšího uspokojení dlužníkových věřitelů. To je patrné z legislativních tendencí uvolňovat podmínky oddlužení a zpřístupňovat možnost osvobození dlužníka od placení velké části jeho dluhů co největšímu počtu dlužníků. Cílem tohoto trendu je pomoci dlužníkům nacházejícím se v „dluhové pasti“ v jejich návratu do aktivního ekonomického života bez finančního zatížení. V této souvislosti práce obsahuje také shrnutí nejzásadnějších změn navržených vládním návrhem novely insolvenčního zákona, který byl Poslanecké sněmovně předložen 29. 01. 2018 sněmovním tiskem 71/0 a jež by za určitých podmínek umožňoval i možnost tzv. „nulového oddlužení.“ 1
Abstract v angličtině:
Abstract The main aim of this master thesis is to summarise legislation in force concerning the debt discharge of natural persons as one of the methods of resolving bankruptcy, to appraise this legislation and to discuss its possible future development. In introductory chapters of the thesis, the author defines the concept of bankruptcy, initiation of insolvency proceedings and its effects. Subsequently, thesis deals with a discharge of natural persons and concentrates on discharge proceedings as a whole – from a discharge permission and approval, decision concerning the mode of discharge, to successful termination of discharge proceedings where the debtor is discharged, free of debt. Thesis analyses the prerequisites of discharge permissibility, defines subjects actively legitimated to file a discharge application and furthermore, it lists possible forms of discharge and summarise the particularities of joint discharge of spouses. Equally, this thesis describes the specific legal issues caused by the application of provisions of the Insolvency Act which have not been sufficiently adapted yet and by the lack of their uniform judicial interpretation. This master thesis reflects the pro-debtor development of discharge in the Czech insolvency law and draws attention to the changes in insolvency legislation adopted by Amendment no. 294/2013 Coll., in force since 1 February 2014, and in particular, by Amendment no. 64/2017 Coll., in force since 1 July 2017. The thesis underlines the supremacy of social aspects of debt discharge that becomes increasingly more evident over the attempts to achieve the highest possible satisfaction of claims of debtor’s creditors. This supremacy is a consequence of the lenient legislative tendencies to loosen the conditions of discharge, the possibility to derive benefits from partial payment discharge of the debtor and of endeavours to make discharge proceedings accessible to as many debtors as possible. This legislative tendency aims to help debtors to get out of a “debt trap” and to enable them to return to active economical life without financial burdens. On that account, this thesis also summarises the most crucial changes of insolvency legislation proposed by the Government’s amendment to Insolvency Act introduced on 29 January 2018 to the Chamber of Deputies by the document no. 71/0 which, under certain conditions, could make a possibility of “null discharge” applicable. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Rampová 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Rampová 270 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Rampová 268 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB