velikost textu

Vede zvýšená koncentrace CO2 k rychlejšímu růstu rostlin napříč biomy?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vede zvýšená koncentrace CO2 k rychlejšímu růstu rostlin napříč biomy?
Název v angličtině:
Is CO2 fertilization responsible for plant growth enhancement across different biomes?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ivan Pyšek
Vedoucí:
Mgr. Irena Šímová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Id práce:
200797
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
CO2, produkce rostlinné biomasy, experimenty, biomy, C3 a C4 rostliny
Klíčová slova v angličtině:
CO2, biomass production, experiments, biomes, C3 and C4 plants
Abstrakt:
Abstrakt Produkce rostlinné biomasy závisí na abiotických a biotických faktorech, tyto faktory se liší napříč biomy. Jedním z abiotických faktorů je koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, jejíž vývoj je intenzivně sledován. V současné době probíhají klimatické změny, které zahrnují především globální oteplování a příčinou těchto změn je převážně antropogenní činnost (spalování fosilních paliv a následné navyšování koncentrace skleníkových plynů oxidu uhličitého, methanu atd.). Vlivem zvýšené koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře může docházet k navýšení nárůstu rostlinné biomasy, fotosyntetické aktivity, snižování stomatální vodivosti a míry transpirace a má tedy globálně pozitivní dopad na rostliny. Metoda FACE umožňuje sledování reakcí rostlin na zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře v přirozeném prostředí. Reakce rostlin na zvyšování koncentrace oxidu uhličitého je ovlivněna biotickými a abiotickým faktory, které se mění napříč biomy a také druhem metabolismu rostlin (C3 a C4 metabolismus). Rostliny s C3 metabolismem vystavené zvýšené koncentraci oxidu uhličitého reagují okamžitě, ale postupem času dochází k aklimatizaci, kdy se reakce na zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého snižuje. Naopak rostliny s C4 metabolismem reagují se zpožděním, ale nedochází zde k tak vysoké míře aklimatizace. Klíčová slova: CO2, produkce rostlinné biomasy, experimenty, biomy, C3 a C4 rostliny
Abstract v angličtině:
Abstract Production of plant biomass depends on abiotic and biotic factors, these factors vary across biomes. Concentration of carbon dioxide in the atmosphere is one of the abiotic factors. The effect of this factor on plant is intensively studied. Current climate changes includes global warming, that is influenced mainly by anthropogenic activity (burning fossil fuels and the consequent increase in the concentration of greenhouse gases: carbon dioxide, methane etc.). Due to the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere, plants likely increase their growth, photosynthetic activity, decrease their stomatal conductance and the rate of transpiration. Increasing concentration of CO2 can thus have a positive impact on plants. The FACE method monitores plant reactions to enhanced concentrations of carbon dioxide in the atmosphere in natural environment. The response of plants to increasing concentration of carbon dioxide is influenced by biotic and abiotic factors, which vary across biomes, and also by the type of plant metabolism (C3 and C4 metabolism). Plants with C3 metabolism react to increased concentrations of carbon dioxide immediately, but this response is diminished as they acclimatize over the years. In contrast, plants with C4 metabolism react with a delay, but there is not such a high degree of acclimatization. Key words: CO2, biomass production, biomes, C3 and C4 plants
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivan Pyšek 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivan Pyšek 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivan Pyšek 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Šímová, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. David Storch, Ph.D. 152 kB