velikost textu

Příprava pěstounů na přechodnou dobu – očima pěstounů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava pěstounů na přechodnou dobu – očima pěstounů
Název v angličtině:
Preparation of fosters parents for a temporary period – from fosters parents perspective
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Neckařová
Vedoucí:
Mgr. Hana Novotná
Oponent:
Mgr. Lucie Myšková
Id práce:
200773
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náhradní rodinná péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči, systém náhradní rodinné péče, zkušenost pěstounů
Klíčová slova v angličtině:
foster care, temporary foster care, preparation of applicants for proffesional foster care, foster care system, experiences of foster carers
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá procesem příprav pěstounů na přechodnou dobu. Cílem této práce je zreflektovat osobní zkušenosti přechodných pěstounů s jejich přípravou. Konkrétně se práce zaměřuje na zjištění smysluplnosti a užitečnosti příprav pro pěstouny a vliv příprav na jejich osobní a rodinný život. Teoretická část se v úvodu věnuje systému náhradní péče o dítě. Dále je zaměřená na samotnou přechodnou pěstounskou péči, její zařazení do systému náhradní rodinné péče a důraz je kladen především na systém příprav pro přechodné pěstouny. V praktické části jsou analyzovaná a interpretovaná data výzkumu kvalitativního charakteru, který byl proveden metodou polostrukturovaných rozhovorů. Z výzkumu vyplynulo, že i přes některé nedostatky příprav jako např. nedostatek praktických informací, nebo přístup některých lektorů, vnímaly respondenti přípravu jako přínosnou. Přínos vnímali především v základním uvedení do problematiky, v souladu s profesioná ly, nebo v sebezkušenosti. Přípravy měly dopad nejen na samotné respondenty, ale i na jejich rodiny a blízké. Ti respondentům vyjadřovali kromě své podpory také obavy spojené s výkonem PPPD. Respondenti těmto obavám čelili informační osvětou. Přípravy se dále pozitivně promítly do vztahu s partnerem respondentek. Rozhodnutí pro výkon PPPD pro respondenty také znamenalo, že museli klást důraz na přípravu dětí, které již v rodině byly. Respondenti by na přípravách ocenili více praxe, informací týkajících se specifik PPPD např. právního hlediska PPPD a spolupráce s biologickou rodinou. Velmi pozitivně respondenti hodnotili další vzdělávání. Výsledky výzkumu jsou v praktické části zasazeny do teoretického rámce a podrobeny komparaci pro hlubší vhled do problematiky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The present thesis deals with the process of preparation for a temporary foster care. The aim of the thesis is to reflect on foster parent´s personal experience and their preparation process. Specifically, the work focuses on various issues during the preparation process, its usefulness and the impact on their personal and family life. The theoretical part deals with the system of foster care. Furthermore, we will look at the temporary foster care itself, its inclusion in the system of foster care, and a special emphasis will be placed on the system of preparation for foster parents. In the practical part we will analyze and interpret the data of qualitative research which was carried out using the method of semi-structured interviews. Despite some shortcomings in preparation, such as the lack of practical information or the approach of lecturers, the research showed that the respondents perceived the preparation as beneficial. Above all, they appreciated the introduction to the issue, in harmony with professionals, or in self-experience. The preparations had impact not only on the respondents themselves, but also on their families and loved ones. In addition to their support, the respondents also expressed concerns about temporary fostering. Respondents faced these concerns with a raising of public awareness. The preparations were positively reflected in the relationship with the partner. The final decision concerning temporary fostering emphasised the importance of preparation of children already living in the family. The respondents would appreciate more practice regarding preparation for fostering, more information in particular, also the legal aspects of foster care and cooperation with the biological familiy. Further education was rated very positively by the respondents. The results of the practical part are set into a theoretical framework and are subjected to comparison for a deeper insight into the issue.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Neckařová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Neckařová 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Neckařová 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Hana Novotná 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Myšková 360 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 152 kB